söndag 28 februari 2010

Sigtuna kommun redovisar starkt ekonomiskt resultat för 2009

Sigtuna kommun kommer att kunna redovisa ett starkt ekonomiskt årsresultat när den ekonomiska sammanställningen för 2009 nu avslutas. Resultatet kommer att uppgå till cirka 55 mkr, vilket är cirka 54 mkr bättre än budget. Resultatet innebär att kommunens finanspolitiska mål uppnås med råge och att lagkravet på en ekonomi i balans kan tillgodoses för nionde året i rad.

En styrka i bokslutet för 2009 är att nämnder och styrelser även detta år har inte bara har bedrivit verksamheten inom tilldelade budgetramar utan dessutom kunnat bidra till överskottet med 41 mkr. Utöver verksamhetsresultat har bland annat intäkter från försäljningar för exploateringsändamål inbringat 33 mkr, vilket är drygt 18 mkr bättre än budget.

Intäkterna från skatter och statsbidrag blev 21 mkr lägre än budget, vilket beror på den kraftigt försämrade arbetsmarknaden i riket.

Nettot av kommunens finansiella verksamheter blir 12 mkr bättre än budget beroende på tillfälliga borgensavgifter och genom lägre räntekostnader till följd av att kommunens låneskuld är betydligt lägre än planerat samt att räntenivåerna har varit mycket låga.

Kommunens sammanlagda låneskuld uppgick vid årsskiftet till drygt 146 mkr, vilket är en ökning med 20 mkr jämfört med föregående årsskifte.

Att kunna visa upp ett ekonomiskt resultat på + 55 miljoner kronor mitt under finanskrisen är ett styrkebesked. Dessutom har vi kunnat åstadkomma det utan att göra nedskärningar i den kommunala verksamheten, som så många andra kommuner tvingats till.

Kommunledningen har valt att satsa sig ur krisen och nu ser vi att det var rätt val. Vi har genomfört framtidsinvesteringar för 244 miljoner kronor under 2009 och till det endast behövt låna 20 miljoner kronor. Tillgångarna i balansräkningen är tio gånger så stora som låneskulden.

Bokslutet visar att vi står på en stabil grund inför 2010. Nu kan vi se att det var rätt att fortsätta satsningarna på utvecklad verksamhet, framtidsinvesteringar och en mindre skattesänkning 2010. Något som både Moderaterna och Vänsterpartiet röstade nej till.

Investeringsverksamheten har under året varit fortsatt omfattande. Totalt har investeringar genomförts med 244 mkr, varav förbättrade och nya anläggningar för idrotts- och fritidsändamål utgör 84 mkr och lokaler för förskolor och skolor utgör 51 mkr. För närvarande pågår stora projekt inom idrotts- och fritidsverksamheten som bland annat innefattar ett nytt sportcentrum i Sigtuna stad (43 mkr nedlagt under 2009), sportcentrum i Rosersberg och en ny badanläggning i Tingvalladalen i Märsta (31 mkr). Vidare har kommunen under året förvärvat ett vindkraftverk för 39 mkr.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger