torsdag 28 april 2011

"Träffa kommunalrådet" i Märsta centrum

Som vanligt hade jag öppet möte, "Träffa kommunalrådet", samma dag som kommunfullmäktige sammanträder. Idag fanns det med andra ord möjligheter att i biblioteket i Märsta centrum ställa frågor och lämna synpunker till mig.

Diskussionen var stundtals livlig, som dem ska vara när förslag och idéer stöts och blöts. Idag ställdes frågor om bland annat placeringen av Johansson-villor, föreningslokaler, campingplats, trafik på Södergatan, tillgängligheten i Rävsta naturreservat, bygglov för gödselbrunnar m.m En blandad kompott med andra ord.

Varje dag har jag dialog med invånare. Det sker genom personliga möten, föreningsmöten, telefonsamtal, mail, sms, Facebook och twitter. "Träffa kommunalrådet" är med andra ord en av många kanaler i medborgardialogen.

Ikväll kan du se eller höra mig i en formell möteform - följ kommunfullmäktige via webben på www.sigtuna.se eller på radio fm 88,2 Mhz.

tisdag 26 april 2011

Majoriteten v.s oppositionen i brännboll. Oppositionen sent ute ...

Den 21 maj arrangerar Skånela IF brännbollsturneringen Brännplattan Open. Det blir ett slags kommunmästerskap i brännboll mellan föreningar. Turneringen har, förutom att det säkert blir en trevlig tilldragelse, till syfte att samla in pengar till Skånelas storsatsning, nu med herrlaget i Allsvenskan.

Den 18 mars gavs allmänheten möjlighet att uppmärksamma herrlagets framgångar i samband med en handbollsturnering i Vikingahallen. Det gjorde vi i kommunledningen. Inför fullsatta läktare utmanade vi också oppositionen att delta i Brännplattan Open och att möta oss i majoriteten.

Nu, en dryg månad senare, ser jag att den moderatledda oppositionen utmanar oss till samma sak. Det kan inte vara lätt att alltid vara så dåligt uppdaterad om vad som händer i Märsta och dess föreningsliv och så sent ute .... men hur som helst uppfattar vi det som oppositionen har antagit vår utmaning! Kul!

Jag ser också att det är den lokala varianten på Alliansen som utmanat oss. Det måste betyda ett stort framsteg för oppositionsarbetet då både Samling för Sigtuna och Folkpartiet tidigare beslutat att lämna allianssamarbetet. Men det var kanske lättare att komma överens om en brännbollsturnering än kommunens viktiga framtidsfrågor?!

Men som sagt, det ska bli trevligt med brännbollsturnering!

torsdag 21 april 2011

SERVICEPLATS PILSBO OCH EN HELT NY STADSDEL MED 500 BOSTÄDER PLANERAS I SIGTUNA STAD

Socialdemokraterna och Centerpartiet meddelade i valrörelsen att man vill se Serviceplats Pilsbo byggt om man fick väljarnas förtroende. Nu är hela kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) överens om att ta fram en plan för byggande ab Serviceplats Pilsbo, men också en ny klimatsmart stadsdel med bostäder i anslutning till denna. Hela frågan kommer slutligen avgöras i ett rådslag med sigtunaborna där de får säga ja eller nej till det framarbetade förslaget. Detta meddelade Miljöpartiet igår. Med anledning av det positiva beskedet har Socialdemokraterna och Centerpartiet idag skickad pressmeddelandet nedanför.

SERVICEPLATS PILSBO OCH EN HELT NY STADSDEL MED 500 BOSTÄDER PLANERAS I SIGTUNA STAD
- fördjupad medborgardialog och ett rådslag kommer slutligt avgöra om planerna blir verklighet


Socialdemokraterna och Centerpartiet, som båda ingår i majoriteten i Sigtuna kommun, presenterade i valrörelsen ett gemensamt förslag till Serviceplats Pilsbo. Det innebar att de båda partierna under innevarande mandatperiod vill se uppförandet av en livsmedelsbutik och drivmedelsstation vid infarten till Sigtuna stad. De båda partierna ville också se att Serviceplats Pilsbo ska innehålla en tvätthall, en återvinningsstation och en pendelparkering.

Eftersom Serviceplats Pilsbo är beläget vid Pilsborondellen vid infarten till Sveriges första stad Sigtuna lägger Socialdemokraterna och Centerpartiet stor vikt vid byggnadens utformning. Den ska ha träfasad och grästak samt en lågmäld framtoning i övrigt. De båda partierna vill vidare att den som ska äga och driva livsmedelsbutiken och drivmedelsstationen ska lägga stor vikt vid miljöaspekter. Vid sidan av bensin och diesel förutsätts att även biogas och etanol ska kunna tankas. Dessutom bör butiken ha ett tydligt ekologiskt koncept.

Nu har kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) kommit överens om att ta fram en detaljplan som kan förverkliga Serviceplats Pilsbo under mandatperioden.

- Sigtuna stad behöver ytterligare en livsmedelsbutik för att öka konkurrensen. Förhoppningsvis har det en positiv effekt på pris och kvalitet. Dessutom behöver en kommundel med ca 9 000 invånare ett bättre utbud av livsmedelshandel, säger kommunalrådet Anders Johansson (S) i en kommentar

- En stad av Sigtunas storlek ska naturligtvis ha en välfungerande drivmedelsstation där också förnyelsebara bränslen finns. Dessutom saknar staden idag helt en tvätthall för bilar vilket är oacceptabelt både ur service- och miljösynpunkt, säger kommunalrådet Bosse Andersson (c) i en kommentar.

Men det är inte bara ett detaljplaneförslag till Serviceplats Pilsbo som nu kommer att tas fram.

Kommunledningen kommer tillsammans med NCC inom kort presentera ett förslag på utbyggnad av norra Sigtuna med en helt ny klimatsmart stadsdel. Stadsdelen är tänkt att innehålla ca 500 bostäder i olika upplåtelseformer. Utformningen av den nya stadsdelen är tänkt att ske med stor hänsyn och anpassning till de viktiga lokala värden som finns på platsen. I området kommer det att finnas klimatdeklarerade bostäder, passivhus och småskaligt tillvaratagande av sol- och vindenergi.

- Med vår offensiva politik fortsätter Sigtuna kommun att växa och utvecklas. Nu tar vi steget och planerar för en ny viktigt servicefunktion och många nya bostäder. Platsen är strategiskt viktigt för utbyggnaden av kommunen då det är ett av de större områden som inte störs av flygverksamheten på Arlanda, säger kommunalrådet Anders Johansson (S) i en kommentar och fortsätter

- I den nya stadsdelen kommer närhet till bra och attraktiv kommunal service som förskolor och skolor vara en prioriterad fråga.

- Vi planerar för en stadsdel med en blandning av upplåtelseformer för bostäderna och där smarta och framtidsinriktade energilösningar kommer att stå i fokus. Bra och mijövänlig kollektivtrafik kommer vara en förutsättning, säger kommunalrådet Bosse Andersson (c)

Förslaget till detaljplaner kommer att tas fram i nära dialog till berörda och intresserade invånare. Programsamråd, samråd och utställning av planförslagen kommer att förstärkas med ytterligare information och inhämtande av synpunkter, än vad som är normalt i kommunala planprocesser. Eftersom Serviceplats Pilsbo och de nya bostäderna innebär en större förändring kommer kommunledningen låta det framarbetade förslaget till plan avgöras i ett rådslag där sigtunaborna kommer att ha möjlighet att slutligt säga ja eller nej till utbyggnaden.

- Genom en fördjupad medborgardialog under själva detaljplaneprocessen och med ett avslutande rådslag om ett ja eller nej till planerna fortsätter vi med det uppskattad rådslagsarbetet som vi har använt oss av många gånger tidigare i Sigtuna kommun, avslutar kommunalrådet Anders Johansson (S)

lördag 16 april 2011

Första partistyrelsemötet, s-distriktsstyrelse och s-distriktskongress

Igår fredag var jag på mitt första partistyrelsemöte. Det var också Håkan Juholts första som ordförande. Det kändes lite högtidligt. Det var ett bra möte med en bra diskussion - ovanligt öppen och spännstigt enligt de som varit med länge. Själv gjorde jag fyra inlägg där tre handlade om vår politik för tillväxt och fler jobb samt ett som handlade en intern partiadministrativ fråga. Det känns som en bra start och partistyrelsen verkar vara på G för att ta sig an våra stora framtidsutmaningar som parti.

Tidigare på morgonen fikade jag och fackförbundets SEKO:s ordförande med nya partisekreteraren Carin Jämtin och gick igenom arbetsformerna i partistyrelsen och en hel del annat. Det var trevligt och givande.

Igår kväll var det dags för styrelsemöte med Socialdemokraterna i Stockholms län. Vi förberedde dagens distriktskongress, beredde frågan om hur S-ledningen i landstinget ska se ut framöver och gick igenom aktuella politiska frågor på nationell, regional och kommunal nivå. Fredagsmys.

Så idag är det då kongress med Socialdemokraterna i Stockholms län, det näst största partidistriktet i landet. Vår nya partiordförande Håkan Juholt höll ett kraftigt bejublat anförande.

Kongressen pågår i skrivande stund och de debattglada ombuden gör att tidsramarna spricker. Det kan vi leva med, debatt och diskussion ska ha företräde även på en lördagskväll. Lördagsmys.

torsdag 14 april 2011

Kommunledningens debattartikel i Märsta.nu om Nya Märsta centrum

Nya Märsta Centrum börjar ta form

Vi i Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet gav ett tydligt besked till väljarna inför kommunvalet i september 2010: får vi fortsatt förtroende ska vi göra allt vi kan för att lyfta Märsta centrum, vi vill skapa Nya Märsta centrum! Vi fick förnyat förtroende och vi har jobbat vidare med frågan. Vi tar oss med kraft an den utmaning som andra kommunledningar inte har klarat av.

FastPartner (fastighetsägaren) har genomfört en handelsutredning som har utmynnat i att Nya Märsta centrum skall utvecklas till ett semiregionalt centrum. Med tillskapandet av nya bostäder och med beaktande av att tre av fem invånare redan idag bor i centralorten Märsta, skapas ett tillräckligt stort underlag för en centrumanläggning som har ett betydligt större utbud än idag. Ett arkitektkontor med god kompetens på centrumfunktioner har anlitats.
Vi har tillskapat en arbetsgrupp på tjänstemannanivå i kommunen under ledning av kommundirektören som har vidtagit de första åtgärderna från kommunens sida. Funktionsbeskrivningar för arbetats igenom och en inledande trafikanalys har genomförts

På måndag ger vi stadsbyggnadskontoret i uppdrag ta fram ett förslag till en helt ny detaljplan för Nya Märsta centrum. Detaljplanen är nästa steg för att förverkliga ett nytt Märsta centrum med ny galleria, nya bostäder, nytt badhus, ny kulturskola, nytt stadsbibliotek, bowlinghall, seniorernas hus, konsthall med mera.

Fokus ska under processen läggas på en god blandning av befintlig och ny arkitektur, där hållbarhet ska prägla planarbetet och byggandet av nya Märsta centrum. Lämpliga höjdsättningar och volymer för byggnader, gator och anslutningar för person- och godstrafik i den nya centrumanläggningen ska studeras i detalj. Syftet är att uppnå offentliga rum av bra kvalitet som kan nyttjas av kommuninvånare och besökande, på ett tryggt och säkert sätt.

Målsättningen är att skapa tydligare entréer, ett större butiksutbud och inglasade affärsgator, liksom 200-300 nya bostäder, bland dem trygghetsboenden och seniorboenden. Förtätning av kvarteren och en blandning av högre och lägre hus kommer att bidra till en öppnare och vackrare stadsmiljö i Märsta centrum.

Ett nytt, större stadsbibliotek planeras, liksom en konsthall, något som kommunen saknar idag. Kulturskolan har en lång kö av intresserade och behöver byggas ut kraftigt, bland annat med nya, ändamålsenliga lokaler.

För oss har frågan om Nya Märsta centrum högsta prioritet. Därför hoppas vi att kunna skicka ut ett första översiktligt förslag till ny detaljplan på samråd redan under denna sommar för att göra det möjligt för berörda parter, föreningar och intresserad allmänhet att komma med synpunkter.

Anders Johansson (S)
Gunilla Lundqvist (MP)
Bosse Andersson (C)

onsdag 13 april 2011

Nu planlägger vi för de första 40-50 Johansson-villorna på kommunal mark


Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) beslutar på kommunstyrelsens sammanträde på måndag att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram sex nya detaljplaner för cirka 40-50 så kallade Johansson-villor. Områdena för detaljplaneläggning finns i Sigtuna, Märsta och Valsta/Steninge.

Kommunledningen har beslutat att planlägga för 200 Johansson-villor under mandatperioden 2011-2014. De sex planuppdragen omfattar 40-50 Johansson-villor och är ett första steg i förverkligandet av vallöftet att uppföra 200 villor under mandatperioden.

Sigtuna kommun har tillsammans med PEAB tagit fram ett koncept som ska hålla ner priset och göra det möjligt för fler människor att bo i ett eget hus med en egen tomt. Johansson-villan är ett enplanshus med en boarea om 100 m2 och en tomtstorlek om ca 350 m2. Priset för ett färdigt hus, inklusive tomt, ska inte överstiga två miljoner kronor. Villorna ska i huvudsak byggas i tätorterna och i områden med bra markförhållanden och med närhet till redan befintlig infrastruktur.

Sedan kommunalrådet Anders Johansson (S), Sigtuna kommun, lanserade den s.k Johansson-villan tillsammans med PEAB i september 2010 har intresset för konceptet varit stort. Sigtuna kommuns tomt- och småhuskö, som villorna fördelas igenom, har fått väldigt många nya medlemmar sedan projektet blev känt.

Produktionen av de 3-5 första Johansson-villorna, som det utrymme på redan detaljplanelagd mark som PEAB äger, beräknas kunna börja byggas under första halvåret 2011. Därtill finns redan detaljplanelagd mark i kvarteret Garnet, Thilsjö, i Sigtuna där det finns utrymme för 4 Johanssonvillor. Nu ger kommunledningen alltså uppdrag om ytterligare 40-50 Johanssonvillor på kommunal mark i en första etapp. Om detaljplanerna inte överklagas finns möjlighet till byggstart sommaren 2012.

Sigtuna kommun och PEAB kommer under sista veckan i april eller första veckan i maj ge mer information om den tekniska beskrivningen av villorna, hur försäljningen kommer gå till och vilka åtgärder för att undvika spekulation som finns.

För många familjer i vår region med normala inkomster förblir det en dröm att kunna bo i ett eget hus på en egen tomt. Men hos kan det bli verklighet. För under två miljoner kronor ska du och din familj kunna köpa ett nytt hus, Johansson-villan. Det handlar om politisk vilja, samarbete och handlingskraft.

För den som vill följa utvecklingen för Johansson-villan kan gå in på facebook-sidan Johansson-villan.

För den som vill ställa sig i Sigtuna kommuns tomt- och småhuskö hittar information på
http://www.sigtuna.se/sv/Bygga-bo--Trafik/Boende/Tomt-och-husko/

tisdag 12 april 2011

Bättre kollektiv trafik behövs för fortsatt tillväxt och utveckling i vår kommun!

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) har framgångsrikt arbetat aktivt för att små som stora företag ska etablera sig i Sigtuna kommun. Därutöver finns det sedan tidigare mycket stora, och för hela Stockholmsregionen viktiga, arbetsplatsområden både på Arlanda flygplats och i det omgivande området Arlandastad.

Under de senaste tre åren har arbetsplatsområdet i Rosersberg vuxit kraftigt till Stockholmsregionens ledande centrum för logistik. Utveckling kommer att stärkas ytterligare i en nära framtid. Den aktiva näringslivspolitiken och det goda näringslivsklimatet i Sigtuna kommun har sammantaget gett tusentals nya jobb, trots den internationella lågkonjunkturen. Samhällsservicen måste byggas ut i motsvarande takt och därför satsar kommunledningen nu på Nya Märsta centrum, Nya Valsta centrum, fler förskolor och skolor, nya bostadsområden och förtätning samt kultur- och fritidsanläggningar för att nämna något. Sigtuna kommun tar med råge sitt ansvar för en växande Stockholmsregion.

I ett brev till den högste ansvarige politikern för kollektivtrafik i länet, moderaten och landstingsrådet Christer G. Wennerholm, skriver jag att ett av de absolut största hoten mot fortsatt utveckling och tillväxt i Sigtuna kommun och flygplatsområdet är brist på kollektivtrafik. Det finns en påtaglig och tilltagande oro i näringslivet för att arbetstagarna inte kan ta sig till och från jobbet, att turtätheten är för gles och att trafiken går för liten del av dygnet.

Jag möter företrädare för näringslivet som vill och kan investera och växa men som tvekar därför de inte vet om den kan få den arbetskraft de behöver på grund av obefintlig eller för dålig kollektivtrafik. Det är allvarligt för företagen, förödande för enskilda personer som inte kan ta de jobb som finns och förödande för tillväxten och utvecklingen.

Näringslivet och invånarna i Sigtuna kommun förväntar sig ett snabbt svar på hur SL ska möta behovet av mer kollektivtrafik och att förbättringar av trafikeringen kan ske redan i höst till arbetsplatsområdena i Rosersberg och Arlandastad.

tisdag 5 april 2011

Bokrelease och prisutdelning


Igår lanserade jag boken Handbok för planetskötare och överlämnade pris till de verksamheter i kommunen som sparat mest energi 20010.


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger