torsdag 14 juni 2012

20-tal nya jobb till Sigtuna kommun när Wist Last & Buss etablerar sig i Arlandastad


Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) fortsätter sin offensiva satsning för att få fler företag att etablera sin verksamhet i Sigtuna kommun. Företaget Wist Last & Buss har beslutat att köpa 13 000 m2 mark av kommunen i Arlandastad. Etableringen innebär förutom ett 20-tal nya arbetstillfällen även ett ekonomiskt tillskott till kommunen på 13 miljoner kronor.

Nordens största privata återförsäljare av Volvos lastbilar och bussar, Wist Last & Buss, väljer i och med markköpet i Arlandastad att etablera sig i Sigtuna kommun. Platsen är vald för sin strategiska placering i norra Stostockholm som kommer att kunna ge en nära och bra service till kunderna.

På det område som Wist Last & Buss förvärvar kommer en toppmodern anläggning för försäljning, service och reparationer av lastbilar och bussar att uppföras.

En viktig del av kommunens näringslivsstrategi bygger på att erbjuda intresserade företag detaljplanelagd mark i en kommunikationsintensiv miljö, med Arlanda flygplats, E4 och Ostkustbanan inom korta avstånd. Kommunen arbetar också med tillgång till bostäder och bra boendemiljö, med platsgaranti i förskola och ett rikt kultur-, idrotts- och friluftsliv som självklara delar. Helheten i erbjudandet är det som lockar många företag att etablera sig i just Sigtuna kommun.

Vårt offensiva näringslivsarbete fortsätter att ge resultat. Vi är glada och stolta över att det välrenomerade företaget Wist Buss & Last valde Sigtuna kommun och Arlandastad som etableringsort. De 20-talet nya jobben blir ett viktigt tillskott till vår redan starka arbetsmarknad.

Vi har redan haft en första diskussion om möjligheter till samarbete mellan Wist Buss & Last och Arlandagymnasiet med sitt fordonsprogram. Det skulle stärka den för kommunen viktiga logistikbranschen ytterligare.

onsdag 13 juni 2012

Delårsrapport 1 visar fortsatt stabil ekonomi i Sigtuna kommun: Sigtuna kommun – inga skulder och rekordöverskott på + 180 miljoner

Sigtuna kommuns delårsrapport visar att kommunen för första gången inte har någon nettolåneskuld och prognostiserar ett rekordöverskott på + 180 miljoner kronor för 2012. Kommunen prognostiserar därmed ett överskott för tolfte året i rad.

I delårsrapport 1 som omfattar årets fyra första månader kan utläsas att resultatet för perioden är + 32 miljoner kronor. Sigtuna kommuns prognos för helåret är + 180 miljoner kronor före eventuella bokslutsdispositioner, vilket är 14 miljoner kronor bättre än budget. Det är ett av de högsta resultaten någonsin.

Det starka resultatet beror till stor del på att samtliga nämnder och styrelser håller sig inom tilldelad budgetram. Delårsrapporten visar även för första gången i kommunens moderna historia att kommunen inte har någon nettolåneskuld. Det är resultatet av bland annat den strategiska fastighetsaffär som kommunen genomförde med Rikshem den första februari.

Vid delårsrapportstillfället den 30 april hade kommunen långfristiga skulder på 386 miljoner kronor, vid samma tidpunkt fanns likvida medel motsvarande 387 miljoner kronor. Det innebär att kommun inte har någon nettolåneskuld. Den strategiska fastighetsaffären med Rikshem har varit avgörande.  

Att kommunen inte har någon nettolåneskuld är ett styrkebesked inför de mycket stora framtidsinvesteringar i nya förskolor, skolor, sporthallar, badhus och museum som ska göras. Då kommer låneskulden att öka igen.

Kommunen har gått med överskott varje år vi har styrt och så ska det fortsätta. En växande kommun står alltid inför nya utmaningar som bara kan mötas med en ekonomi i balans. Det ger oss möjlighet att fortsätta satsa på vård, skola och omsorg.

Sigtuna kommun fortsätter växer och utvecklas. Med fler invånare, fler i arbete och en sjunkande arbetslöshet ökar kommunens intäkter från skatter och statsbidrag, samtidigt som vi blir fler som delar på kostnaderna. Allt i linje med kommunledningens offensiva politik för en växande kommun med god ekonomi.

torsdag 7 juni 2012

Kommunledningens offensiva markpolitik fortsätter - köper jordbruksfastigheter för 27,7 miljoner kronor

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) i Sigtuna kommun har beslutat att köpa fyra jordbruksfastigheter till ett totalt värde av 27,7 miljoner kronor. Fastigheterna tillför 234 hektar mark till kommunens markreserv och omfattar tre olika fastighetsaffärer.  

Kommunledningen i Sigtuna kommun fortsätter sin aktiva markpolitik och förvärvar fyra fastigheter till ett värde av 27,7 miljoner kronor. Man har under en längre tid aktivt sökt och köpt mark i för kommunen strategiska lägen. Det avgörande för markköpen har varit pris, placering, möjlighet till näringslivsutveckling på landsbygden och skydd av värdefull naturmark. Köpen ingår i Sigtuna kommuns långsiktiga strategi där delar av den förvärvade marken skall gå till framtida generationers behov.  

Fastighetsförvärven i Trosta skall göra det möjligt för Sigtuna kommun att skydda värdefull naturmark genom att delar av Sigridsholmssjön med skyddsvärd natur nu ägs av kommunen. Detta medför att delar av området kan få ett starkare skydd i framtiden. Andra delar av marken, med den strategiska placeringen nära Arlanda, kan utvecklas till småskaliga arbetsplatsområden för verksamhet som ser en fördel av att vara etablerade i direkt anslutning till flygplatsen. Idag finns redan viss verksamhet etablerad i området för att tillmötesgå behovet av etableringar och skydda värdefull natur kommer Sigtuna kommun detaljplanelägga området.  

Vi fortsätter med vår aktiva markpolitik för att säkerställa tillgång till mark för att skydda naturområden och där det är lämpligt utveckla nya arbetsplatsområden. Dessa markförvärv möjliggör långsiktig markplanering, skydd av naturområden och utveckling av småskaliga arbetsplatsområden.  

Markköp Trosta De två fastigheterna i Trosta (Trosta 1:35 och 1:20) omfattar 94 hektar och är belägna i Skepptuna församling nordost om det så kallade Trosta-korset, där väg 273 mot Almunge möter väg 858 från Upplands Väsby. Den ena fastigheten (Trosta 1:35) är en obebyggd skogsfastighet på ca 82 hektar, varav 68 hektar är produktiv skogsmark med ett marknadsvärde på ca 7,5 miljoner kronor, och utarrenderad åkermark. Den andra fastigheten (Trosta 1:20) är obebyggd och utgör del av det öppna landskapet i anslutning till Trosta, uppgår till ca 13 hektar. Området nyttjas idag som åkermark och är utarrenderat. Förvärven sker till en köpeskilling om 9,4 miljoner kronor.  

Skånela Fastigheten i Skånela (Skånela Prästgård 1:1) är belägen i Norrsunda församling ca 1 km nordost om Skånela kyrka och i direkt anslutning till väg 273 mot Almunge. Fastigheten är bebyggd med ett gårdscentrum med huvudbyggnad, omfattar skogs-, åker-, betes- och övrig mark på totalt ca 109 hektar. Marknadsvärdet på skogen bedöms uppgå till ca 3,4 miljoner kronor och gårdscentrum med sina byggnader och angränsade betesmark kan med fördel avstyckas och säljas. Förvärvet sker till en köpeskilling om 10,8 miljoner kronor.  

Odensala Fastigheten i Odensala (Odensala Prästgård 1:1) är strategiskt belägen i Odensala by i direkt anslutning till skolan och kyrkan. Arealen omfattar ca 30 hektar fördelat på ett bebyggt traditionellt gårdscentrum, åker-, betes- och övrig mark. Gårdscentrum med sina byggnader kan med fördel avstyckas och säljas. Förvärvet sker till en köpeskilling om 7,5 miljoner kronor.


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger