torsdag 31 mars 2011

Stockholms läns första ägarlägenheter finns i Sigtuna

Under eftermiddagen besökte jag de första ägarlägenheter som uppförts i Stockholms län - 4 lägenheter vid Ansgarsliden i Sigtuna. Det är Sörgården intill Folkhögskolan Ansgarsliden som smakfullt har byggt om till 4 lägenheter. Det är Familjen Pattyranie som köpt fastigheten av Skanska och som gjort ombyggnaden. De ska själva bo i en av lägenheterna. Nu ska de också bygga några fristående hus på tomten där Mellangården tidigare stod. Det är ett fint projekt och det är alltid lika roligt att se lokala entreprenören åstadkomma samhällsutveckling i stort och smått. Tack för ett bra bidrag till bostadsutvecklingen i vår kommun och för länets första ägarlägenheter!

Träffa kommunalrådet i Rosersberg

Mellan kl 12 och 13 var jag på "Träffa kommunalrådet" som vanligt samma dag som kommunfullmäktige sammanträder på kvällen. Denna gång på församlingshemmet i Rosersberg. Ovanligt många rosersbergare och även en och annan märsta- och sigtunabo kom på mötet. Det ställdes många bra frågor och lämnades en hel del synpunkter om bland annat äldreboende, VA, buller, parkeringsplatser, friluftsbad, hästgårdar, distriktssköterskan, trafiksäkerhet, gång- och cykelvägar och bostadsbyggamde. Det hela avklardes i gemytlig stämninmg och med intagande av kaffe och god hembakt kaka.

onsdag 30 mars 2011

Om samarbete med Tommy Waidelich

I TT-telgram och i övrig mediarapportering har det sedan igår meddelats att undertecknad ska jobba tillsammans med Socialdemokraternas nye ekonomiske politiske talesman Tommy Waidelich för att utveckla partiets politik. Med anledning av det har jag fått en hel del frågor. Som svar vill jag säga följande:

Jag tycker riksdagsgruppen har gjort ett mycket bra val när Tommy utsågs till ekonomisk politisk talesman. Som lokal partiordförande och kommunalråd har jag jobbat tillsammans med Tommy Waidelich i 10 år i hans roll som både partidistriktsordförande och riksdagsledamot. I det sammanhanget har jag i honom sett en mycket skicklig politiker med hög kompetens på det ekonomisk politiska området samt en person som är mycket optimistisk och positivt lagd. Det är precis vad vårt parti behöver!

Hur Tommy Waidelich bygger upp det lag som han ska ha runt sig i sin nya roll ska han så småningom själv svara på. För min egen del bistår jag gärna om mina tidigare erfarenheter som politisk sekreterare för de socialdemokratiska grupperna i riksdagens Finansutskott och Skatteutskott, samt mina nuvarande erfarenheter från det kommunalekonomiska planet, kan vara till nytta. Jag har dock inga planer på att sluta som kommunstyrelseordförande och kommunalråd i Sigtuna kommun.

Förutom att framföra mina gratulationer till utnämningen så hade jag på en middag igår möjlighet att lämna en första synpunkt till Waidelich: Återupprätta Arbetarrörelsens ekonomiska råd! Vi i partiet, fackföreningsrörelsen och kooperationen behöver vara ett tydligt kraftfält i den ekonomisk politiska debatten och forskningen. Kopplingen till forskarna inom nationalekonomin måste återskapas och nya idéer och förslag om hur vi framöver kan föra en politik för utveckling och rättvisa, tillväxt och jämlikhet, måste mejslas fram.

Kör hårt Tommy!

måndag 28 mars 2011

Tack för förtroendet att få sitta i Socialdemokraternas partistyrelse!

Igår avslutade vi socialdemokrater nystartskongressen. En ny partiordförande, Håkan Juholt, och en ny partisekreterare, Carin Jämtin, valdes. Därutöver diskuterades den politiska inriktningen för framtiden. Det har varit bra dagar för vårt parti!Fyra nya ledamöter valdes till partistyrelsen. Som en av dem vill jag tacka varmt för förtroendet! Tack också för alla gratulationer och uppskattande ord på vägen. jag kommer använda mitt mandat för att driva på frågor om förnyelse av partiet, tillväxt för nya jobb och trygga anställningar på framtidens arbetsmarknad, storstadsfrågor och nya bostäder.


Sverige kan. Bättre!

Nu börjar det nya bostadsområdet Övre Ekilla och en helt ny lokalgata i Märsta byggasIdag tog jag första spadtaget för det nya bostadsområdet Övre Ekilla. Förutom ett nytt bostadområde med 55-65 villor och cirka 60 hyreslägenheter kommer även en ny lokalgat att byggas. På så sätt binds Stationsgatan och Aspvägen ihop. Det kommer också att bli en viktig länk för kollektivtrafiken i Märsta.


Utvecklingen av Märsta och Sigtuna kommun fortsätter!

torsdag 17 mars 2011

Nu är vi över 40 000 invånare i Sigtuna kommun - utvecklingen fortsätter!

Kommunledningens (S, C, MP) offensiva utvecklingsarbete ger tydliga resultat. Hög takt i bostadsbyggandet och stora investeringar både från kommunens sida och näringslivet har gjort att kommunens befolkning ökat kraftigt de senaste 5-6 åren. Under perioden har kommunen varit en av de snabbast växande i landet. Nu har kommunen passerat ett invånarantal på 40 000 persomer. De senaste årens offensiva bostadsbyggande och de höga födelsetalen har gjort att befolkningen ökat kraftigt. Under 2010 ökade kommunens invånarantal med närmare 800. Vid årsskiftet passerade kommunen 40 000 invånare.


Ingen annan enskild sak är en så viktig framgångsfaktor som en växande befolkning. Med fler invånare får vi fler skattebetalare och ökade statsbidrag. Vi blir fler som delar på våra kostnader och resurser för att fortsätta utveckla kommunen skapas. Den lokala handeln, tjänstesektorn och övriga näringslivet får en större lokal marknad, det är bra för tillväxten och ger fler jobb i kommunen. Sammantaget är den starka befolkningstillväxten ett bevis på att vi genom hårt arbete blivit en attraktiv kommun för både människor och företag, det är mycket glädjande!


Senast kommunen passerade en liknande gräns var år 1988 då kommunen växte till över 30 000 invånare. Befolkningsökningen var relativt blygsam i slutet av åttiotalet men sedan oavbrutet ökat stadigt. Under senare år har den tagit rejäl fart.

Mediankommunen i Sverige har cirka 15 000 invånare. Medelkommunen har cirka 30 000 invånare.

God tillgång till bostäder i natursköna miljöer nära Mälaren, goda kommunikationer, bra företagsklimat, ett rikt föreningsliv med bra utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, satsningar på upprustning och nybyggnation av förskole- och skollokaler är en del av förklaringen bakom att så många, främst unga barnfamiljer, väljer att flytta till kommunen.
Det finns naturligtvis inget självändamål i att passera just 40 000 invånare, men det tjänar som en tydlig symbol för en kommun med hög tillväxttakt och stor framtidsoptimism.

onsdag 16 mars 2011

Jättesatsning på S:ta Gertruds skola i Sigtuna stad

Skiss på nya köks- och matsalsbyggnaden, S:ta Gertruds skola (Komfast/Fokus arkitektur)

Kommunledningen (S, MP, C) kommer under mars månads kommunfullmäktige bevilja ett extra investeringsanslag för om- och tillbyggnad av S:ta Gertruds skola på drygt 24 miljoner kronor. En helt ny matsalsbyggnad uppförs med tillagningskök, kontor och en ny rymlig matsal. Fler klass- och grupprum skapas av de frigjorda ytor som då skapas i huvudbyggnaden.

Den stora framtidsinvesteringen på S:ta Gertruds skola genomförs för att förbättra inomhus- och utomhusmiljön samt för att kunna ta emot fler elever och personal. En helt nya matsalsbyggnad med eget tillagningskök uppförs i anslutning till idrottshallen.

En ny matsalsbyggnad fyller två syften. Dels skapas en större matsal med eget tillagningskök dimensionerad för skolans framtida elev- och personalantal. Dels kan nuvarande kök och matsal, efter ombyggnad, disponeras som klassrum med tillhörande grupprum.

När dessa ny- och ombyggnader är klara finns förutsättningarna för en tvåparallellig skola F-6 med plats för 350 elever.

I samband med satsningarna på nya lokaler på S:ta Gertruds skola har kommunledningen också beslutat att genomföra satsningar av utemiljön. En utvidgad skolgård, ny lekutrustning nya parkeringsplatser, trafiksäkrare på- och avstigningszon samt varumottagning ingår i investeringarna.

Kommunen växer och utvecklas och då måste investeringarna hänga med. Därför satsar kommunledningen på nya och ombyggda skol- och förskolelokaler. Med storsatsningen på S:ta Gertruds skola klarar vi inte bara skolkapaciteten, vi förbättrar också miljön både ute och inne.


- För att klara det pedagogiska uppdraget och förbättra skolresultaten krävs bra, tillräckliga och ändamålsenliga undervisningslokaler. Det krävs också en spännande och stimulerande utemiljö för eleverna. Med denna tilläggsinvestering ger vi S:ta Gertruds skola mycket fina förutsättningar, säger Barn- och ungdomsnämndens ordförande Lola Svensson (S) i en kommentar.

Investeringarna i S:ta Gertruds skola börjar sommaren 2011. Till hösten 2012 beräknas den nya matsalsbyggnaden vara klar. Hela ombyggnationen kommer att vara klar våren 2013.

tisdag 15 mars 2011

Bokslut 2010: Stort överskott i Sigtuna kommun

Sigtuna kommun redovisar åter ett starkt ekonomiskt resultat för 2010. Resultatet uppgår till 55 miljoner kronor, vilket är drygt 20 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet innebär att kommunens finanspolitiska mål uppnås med god marginal och att lagkravet på en ekonomi i balans kan tillgodoses för tionde året i rad.

En styrka i bokslutet för 2010 är att nämnder och styrelser detta år inte bara har bedrivit sin verksamhet inom tilldelad budgetram utan också kunnat bidra positivt till resultatet.

Resultatet har också påverkats positivt av finansnettot, dvs. inkomsterna har överstigit kostnaderna, då verksamheten genererat ett resultat på 15 mkr. Resultatet har, utöver den god ekonomiska hushållningen, även påverkats av den låga räntenivån.

Vid årsskiftet uppgick kommunens sammanlagda låneskuld till knappt 241 mkr, vilket är en ökning med 95 mkr jämfört med föregående årsskifte men 64 mkr mindre än vad som budgeterats.

Investeringsverksamheten har under året varit omfattande. Totalt har investeringar genomförts med 274 mkr, varav förbättrade och nya anläggningar för idrotts- och fritidsändamål utgör 89 mkr och lokaler för förskolor och skolor utgör 79 mkr. För närvarande pågår större projekt avseende ombyggnation av hamnorådet i Sigtuna stad, om- och tillbyggnad av förskolan Saturnus.

Vi kan presentera ett mycket starkt bokslut för 2010. Efter omfattande ned- och avskrivningar och intäktsperiodiseringar kan vi ändå konstatera att vi har ett positivt resultat på 55 mkr. Själva verksamheterna går med överskott och skatteintäkterna blev större än budgeterat. Kommunen står väl rustad inför framtiden.

När vi nu presenterar ett av de starkare boksluten i kommunens historia, om man tar hänsyn till bokslutsdispositionerna, kan det vara lämpligt att påminna om att vi även genomförde en skattesänkning 2010. En skattesänkning som Moderaterna och Vänsterpartiet i skön förening röstade nej till!

måndag 14 mars 2011

Spadtag för att göra f.d Sigtuna IP till bostadsområdet Rådmansängen

Idag tog Tomas Andersson, PEAB, och jag första stadtaget för det nya bostadområdet Rådmansängen. Det är f.d Sigtuna IP som nu bebyggs med bostäder.

Bostadsbyggande på f.d Sigtuna IP blir möjlig eftersom kommunledningen (S, C, MP) byggt ett helt nytt sportcentrum i Sigtuna och genom att en ny skol IP för Väringaskolan och St Olof skola har anlagts.

Planskissen nedan visar det nya bostadsområdet i stora drag.
Sigtunahem uppför 26 lägenheter som kommer bli seniorlägenheter med hyresrätt. Därutöver byggs cirka 25 rad/kedjehus och 2 villor. Seniorlägenheterna beräknas vara klara till sommaren 2012. De övriga bostäderna byggs i den takt försäljningen sker.

Med Rådmansängen skapas ett nytt bostadsområde centralt i Sigtuna stad. Kommunledningen fortsätter sin stora satsning på nya bostäder i olika upplåtelseformer. Särskilt glädjande är att vi nu påbörjas byggnationen och seniorlägenheter med hyresrätt.
Planskiss på Rådmansängen. (PEAB, Fokus arkitekter, Sigtunahem)

lördag 5 mars 2011

Talar idag på Socialdemokraterna i Örebros valupptakt inför omvaletI maj är det omval i den nordöstra valkretsen i kommunvalet i Örebro. Resultatet kommer avgöra vem som ska styra landets sjätte största kommun de kommande åren.

Som ende talare utifrån är jag inbjuden att idag tala på Socialdemokraterna i Örebros valupptakt. Mitt anförande kommer handla om framgångsrika lokala valrörelser och en framtidsinriktad socialdemokratisk kommunpolitik som vinner val.

Jag återkommer med mer information under dagen.

onsdag 2 mars 2011

Artikel om mig i dagens UNT


Artikel i UNT där jag kräver stopp på tågkaoset


Ytterligare stor näringslivssatsning: Nytt stort arbetsplatsområde mellan Arlanda och Märsta

Här pekar jag ut det nya stora arbetsplatsområdet mellan Arlanda och Märsta som kommer ge hundratals nya jobb till kommunen. Bilden är från märsta.nu (Iskander) som var först med nyheten.

Kommunledningen fortsätter det offensiva arbetet med näringslivsutveckling. Det nya verksamhetsområdet får en mycket strategisk placering i regionen med närhet både till flygplatsen och E4:an. Det här kommer ge hundratals nya arbetstillfällen till vår kommun. Dessutom innebär planeringen en rejäl stadsbyggnadssatsning eftersom Märsta får en ny entre.

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) vill möjliggöra för nya företagsetableringar och skapa en ny entré till Märsta. Sigtuna kommun vill utveckla möjligheter för nya verksamheter att etablera sig inom den kommunägda marken runt Måbyleden samt norr om Östra Bangatan. Det är två delområden som är belägna strategiskt i ett intressant stråk mellan Stockholm Arlanda Airports cargoområde vid E4:an och Märsta tätort. Samtidigt har Arlanda-Märsta i regionplaneringen givits tyngd som så kallad regional kärna, vilket än mer ökar betydelsen av detta stråk mellan centrala Märsta och Arlanda, och accelererar vikten av att utveckla markområdena.

Det är av största vikt att det nya arbetsplatsområdet knyts ihop med Märsta, övriga Arlandastad och flygplatsen med en effektiv kollektivtrafik.

Trafikplats Måby vid E4:an kommer inom kort även att få södergående ramper vilket gör att både Stockholm och Uppsala kan nås på ett snabbt sätt.
På kartan ses det nya arbetsplatsområdet utbredning mellan Arlanda och Märsta. Verksamhetsområdena kommer etableras norr om Östra Bangatan och mellan Brobyvägen och Måbyleden. Foto: Stadsbyggnadskontoret, Sigtuna kommun


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger