måndag 28 februari 2011

Jag fortsätter som kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun och är beredd att ta ansvar i partiledningen i framtiden


Aftonbladet publicerade lördagen den 26 februari en artikel om mig med rubriken ”Han ska rädda S”. På aftonbladet.se publicerades samma artikel på följande länk: http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/socialdemokraterna/article8628143.ab

Artikeln handlar om att jag förts fram som en person som kan ingå i socialdemokratiska partiets ledning efter kongressen. Posten som partisekreterare eller en funktion som tar sig an den ekonomiska politikens utformning och hur den ska kommuniceras, har i detta sammanhang nämnts.

Jag vill vara tydlig med att jag gärna vill vara med och bidra till den nystart, inte omstart, som partiet nu behöver. I det arbetet tar jag med framgångarna som Socialdemokraterna i Sigtuna kommun har av tre valsegrar i rad, i det annars så borgerligt dominerade Stockholms län, liksom den politik och organisation som gjort att vi förbättrat våra valresultat med tio procentenheter på åtta år.

En del har av detta dragit slutsatsen att jag, om det överhuvudtaget skulle bli aktuellt, ska lämna posten som kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun. Det stämmer inte. Jag trivs väldigt bra med att vara kommunalråd och det mycket goda valresultatet, många personröster och den största positiva röstsplittringen för S i landet inspirerar mig till att fortsätta mitt uppdrag. Framför allt är det dock alla de utmaningar som ligger framför oss som är viktigast.
Alldeles oavsett min roll i framtiden är det viktigt att partiets ledning består av personer med olika ansvarsområden i politiken. Därför består vårt verkställande utskott av personer som verkar som kommunalråd, riksdagsledamöter eller fackliga företrädare. När vi är i regeringsställning ingår alltid även statsråd. Partisekreteraren har i modern tid nästan uteslutande även varit statsråd eller riksdagsledamot.

torsdag 24 februari 2011

Systemet för att ta emot ensamkommande flyktingbarn har totalhavererat. Dags för migrationsminster Billström att avgå!

Lika glada som fotot är vi inte över hur Migrationsminstern sköter politiken kring de ensamkommande flyktingbarnen. Fr.v Migrationsverkets genereldirektör Dan Eliasson, kommunalrådet Anders Johansson (S), migrationsminister Tobias Billström (M)

Bakgrund
Den 1 juli 2006 flyttades ansvaret för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar från staten till kommunerna. Staten och Kommunförbundet gjorde den gemensamma bedömningen att det var kommunerna som tillsammans skulle kunna ordna det bästa mottagandet och erbjuda barnen de mest hemlika boendeförhållandena.

Fyra kommuner utsågs till s.k. ankomstkommuner, däribland Sigtuna. Dessa skulle ha hand om barnen i maximalt en vecka innan de sedan slussades vidare till sådana kommuner som sagt sig villiga att ta hand om barnen under asylprövningstiden, s.k. anvisningskommuner.

Men konsekvenserna av den nya lagen blev inte alls som förväntat. Dels för att anstormningen av ensamkommande barn blev större än vad som förutsågs, dels för att färre kommuner sade sig vara villiga att bli anvisningskommun.

Problemen med det nya systemet uppstod omgående. Sigtuna, och de andra tre ankomstkommunerna, fick i stort ta hela ansvaret, då barnen ”fastnade” i ankomstkommunerna under lång tid, vilket medfört att barnen hinner få permanent uppehållstillstånd i ankomstkommunen och därmed faller det fulla ansvaret på kommunen.

Ankomstkommunerna ansvarar för boende, omsorg och ska utse gode män för samtliga barn. När barnen väl har fått sitt uppehållstillstånd ansvarar man för att rekommendera särskilt förordnade vårdnadshavare till tingsrätten.

Antalet asylsökande flyktingbarn har enligt Migrationsverkets statistik gått från 388 barn 2004 till 2 393 barn 2010.

Nuläget
Precis som rapporterats i media under dagen, bland annat i SR:s Ekonyheterna, förvärras situationen nu allt mer. Ännu fler barn strömmar till Sverige. Till detta märks redan nu att krisen i Nordafrika har lett till ökade flyktingströmmar. Det har redan anlänt barn från Tunisien till Sigtuna kommun.

Sigtuna kommun ansvarar idag för 93 barn och många fler väntas inom kort
Nettoökningen av antalet barn har under de senaste veckorna varit 5 barn per vecka.
De är mycket svårt för Sigtuna kommun att skicka barn vidare till anvisningskommuner då befarar att barnen ska få permanent uppehållstillstånd i deras kommun.
53 barn har kommit till Sigtuna kommun inom den senaste tremånadersperioden, vilken är den maxtid som en asylutredning får ta. Sigtuna kommun kommer nu att få en extremt stor belastning genom att inte bara ta emot mängder av asylsökande barn under asylprövningsprocessen utan också genom att få ett långvarigt ansvar de barn som får permanent uppehållstillstånd.

Krav på att staten återtar ansvaret och att statsrådet Billström avgår
Sigtuna kommun och jag har under fler år med kraft påtalat bristerna i statens hantering och den ohållbara situationen. Kritiken har framförts vid ett flertal tillfällen genom skrivelser, debatter och vid ett besök av statsrådet och generaldirektören i kommunen i juni 2009.

Nu har ministern haft lång tid och många chanser på sig att rätta till problemet. Det enda som har hänt är att han har staplat det ena misslyckande på det andra. Hans totala brist på handlingskraft och förmåga att lösa denna utmaning är så påtaglig att han nu bör avgå som statsråd och lämna över till någon som får nödvändiga beslut på plats.

Konceptet med anvisningskommuner sprack. Barnen skulle stanna hos oss maximalt i en vecka, nu ansvarar vi för barnen upp till ett halvår. De bor i förläggningar, vilket inte alls är i linje med det goda mottagande som lagstiftaren ville med sin lagändring.

Flera anläggningar i kommunen har gjorts om för att kunna fungera som förläggningar. I dagsläget har Sigtuna kommun 93 barn som väntar på att få komma vidare till andra kommuner.

I Sigtuna kommun har vi under många år arbetat enligt barnkonventionen och hela tiden ansträngt oss för att se till barnens bästa. Den situation som de ensamkommande barnen har i vårt land är inte alls med barnens bästa som utgångspunkt.

Snabbare asylprocess bra för barnen
- men Sigtuna kommun riskerar att bli permanent ansvarig för många barn
En snabbare asylprocess för barnen är naturligtvis välkommen men det leder till att beslut om permanent uppehållstillstånd kan komma att lämnas till många barn som Sigtuna kommun har ansvaret för. Eftersom vistelsebegreppet gäller betyder det att Sigtuna kommun då också per automatik blir permanent ansvariga för barnen. Det innebär bland annat att kommunen ska ordna med boende, försörjning och utbildning. Men det innebär också att vårdnadshavare för samtliga barn ska ordnas.

Det är i grunden mycket glädjande att asylprocessen kortas och att barnen kan få ett snabbt besked om de får stanna i Sverige eller inte. Men för Sigtuna kommuns del kan detta leda till en kris. Hur ska vi som en relativt liten kommun snabbt kunna ta totalansvaret för 70 till 80 barn och dessutom få fram vårdnadshavare till dessa?

Vi har som en av fyra ankomstkommuner redan tagit orimligt stort ansvar för de ensamkommande flyktingbarnen. När nu även denna börda ska läggas på våra axlar blir det ohållbart. Nu måste staten ta tillbaka ansvaret för de ensamkommande asylsökande flyktingbarnen

onsdag 23 februari 2011

Med Moderaternas infrastrukturpolitik behöver vi återinföra banvaktarstugorna och kommunen får lägga ut för nya tågväxlar

Återinför banvaktare och banvaktarstugor mellan Märsta och Stockholm till moderaterna genomfört nödvändiga investeringar! (Foto: Sveriges Järnvägsmuseum)

Då har det hänt igen. All pendeltågstrafik mellan Märsta station och Upplands Väsbys station ställdes in i drygt tre timmar, under rusningstrafik (06:00-09:00). Därefter har pendeltågstrafiken dragits med förseningar på upp till 45 minuter. Även SJ-tågen och Arlanda Express drogs med kraftiga förseningar och flera inställda tåg. Orsaken är enligt Trafikverket, som så många gånger tidigare, växelfel.

Oförmågan hos de ansvariga moderata politikerna att göra något åt kvalitetsbristerna är total. Vi finner oss inte i alla inställda och försenade tåg. Nu får det vara nog

Resenärerna på SJ:s Uppsalapendeln och SL:s pendeltåg har i många år drabbats av försenade och inställda tåg samt dålig service och information. Speciellt illa har det varit under höstar och vintrar. Nu visar det sig att situationen inte förbättras, utan tvärtom försämras. Sigtuna kommuns politiska ledning har vid ett otal tillfällen krävt åtgärder för att åstadkomma förbättringar. Ingenting har hänt. Idag var SL:s ersättningsbussar otillräckliga och mycket sena.

Vi har haft allmän tågtrafik här i landet i 155 år. Det kan väl ändå inte komma som en överraskning att det faller löv på hösten och snöar på vintern

Våra invånare och de 26 000 personer som jobbar i vår kommun varje dag kan inte ha det på det här sättet. Jag kräver att SL och Trafikverket återinför banvaktarstugor med banvaktare på sträckan Märsta-Stockholm till dess att nödvändiga upprustningar och kapacitetsförbättringar har genomförts. Dessutom erbjuder jag SL och Trafikverket att Sigtuna kommun kan lägga ut de pengar som behövs för att installera nya växlar tills nödvändiga medel skakas fram av staten.

Fakta om banvaktarstugor och banvaktare:

Banvaktstugor uppfördes så banvaktaren kunde bo nära järnvägssträckan han ansvarade för. År 1872 uppförde SJ sina första, för tiden, moderna ”Banvaktstuga 1870”, som ersatte de äldre betydligt mindre kurerna. Banvaktaren hade att ansvara för en sträcka på mellan 2,5 till 4 km och använde sin dressin för att inspektera sitt ansvarsområde.

tisdag 8 februari 2011

Kommunledningen planlägger för nytt stort arbetsplatsområde söder om Brista kraftvärmeverk i Märsta

På kartan syns området söder om Brista som nu ska planläggas för nya företagsetableringar


Just nu pågår en stark utveckling i området runt kraftvärmeverket i Brista i Märsta, Sigtuna kommun. Fortum miljardinvesterar i ytterligare ett kraftvärmeverk i området som ska ge regionen ytterligare fjärrvärme och el. I samband med det har Sigtuna kommun redan detaljplanelagt ytterligare kommunal mark i området som gör en ny bro över ostkustbanan in till Bristaområdet möjlig samtidigt som den omlastningscentral för flygbränsle från järnväg som finns kan få utvidgade användningsområden. Flera nya arbetsplatsetableringar väntas i närtid.Nu vill kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) ta ett steg till. På kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 14 februari kommer Stadsbyggnadskontoret ges i uppdrag att planlägga ett stort markområde söder om Brista. Även detta för arbetsplatsändamål. Det är fastighetsföretaget KilenKrysset som där har för avsikt att etablera ett verksamhetsområde med inriktning på logistikföretag.


Det nya arbetsplatsområdet kommer att växa fram både på den västra och östra sidan av Ostkustbanan och totalt omfatta fler hundra tusen kvadratmeter mark. En skyddszon mot småhusfastigheterna söder om det nya arbetsplatsområdet kommer ingå som en förutsättning för planarbetet. Se karta.Sigtuna kommun växer och utvecklas. För att kunna bidra till ännu fler företagsetableringar har kommunledningen beslutat gå fram med förslaget om ett helt nytt arbetsplatsområde. Det kommer att ge tillväxt och hundratals nya arbetstillfällen till kommunen

måndag 7 februari 2011

Servicedeklarationer förenklar för invånarna och förbättrar kvaliteten i kommunens verksamheter

Efter beslut från den politiska ledningen i kommunen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) har Sigtuna kommun har antagit 21 servicedeklarationer som beskriver kommunens verksamheter. Deklarationerna förtydligar vad man som invånare eller brukare kan förvänta sig av kommunens service och tjänster, vilket gör det lättare att veta vilka krav man kan ställa.

En servicedeklaration återger vad man som invånare och brukare kan förvänta sig av kommunen, t.ex. vid snöröjning, sophämtning och öppettider på biblioteken. Hittills har ett tjugotal servicedeklarationer tagits fram och detta är ett av flera steg i kommunens övergripande plan för bättre service och bemötande.

Ett viktigt mål i kommunen är att ständigt utveckla servicen och kommunens tjänster. Vi hoppas att servicedeklarationerna ska tydliggöra vilka tjänster kommunen erbjuder, vilken service man kan förvänta sig och att man känner att det är lätt att komma med synpunkter på verksamheten.

Sedan våren 2010 har Sigtuna kommun ett system – Synpunkt Sigtuna – för att bättre ta vara på synpunkter, klagomål och förslag på hur kommunens verksamheter kan utvecklas. En invånare eller brukare kan lämna sina synpunkter via ett formulär på kommunens webbplats, på en blankett, per telefon eller muntligen till någon som är anställd av kommunen. Oavsett vilken väg synpunkterna kommer in registreras de.

Ytterligare servicedeklarationer kommer att arbetas fram under 2011.

På Sigtuna kommuns hemsida: www.sigtuna.se/servicedeklarationer kan man ta del av servicedeklarationerna.

Klart för byggande av 115-125 nya bostäder i Övre Ekilla

Panområdet Övre Ekilla (Stadsbyggnadskontoret)
Kommunledningen vill utveckla ett nytt bostadsområde i Märsta med cirka 115-125
småhus/lägenheter som avrundar tätorten mot nordväst. En detaljplan har tagits fram och beslutats om i slutet på 2009. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som avvisade överklagandet. Länsstyrelsens beslut överklagades i sin tur till regeringen. Efter lång handläggningstid på Miljödepartementet nåddes Sigtuna kommun idag av beskedet att även regeringen undanröjt överklagandet.

AB Sigtunahem kommer att bygga 50-60 nya hyresrätter och Peab kommer att bygga 60-65 småhus i området. Dessutom har kommunen sålt en bit mark till den lokale entreprenören Carina Gustavsson som ska bygga ett mindre flerbostadshus med fyra ettor som är tänkta att bli hyresrätter för ungdomar. Läs mer här: http://johanssonanders.blogspot.com/2010_08_01_archive.html

En ny lokalgata ska byggas runt området och kommer att förbinda Stationsgatan med Aspvägen.

Stora delar av de skogsbeklädda kullarna norr och väster om befintlig bebyggelse samt grönområden och åkermark säkerställs som naturmarksområde. Markområden för lek och rekreation planläggs för friluftsliv.

Övre Ekilla blir en viktig del i utvecklingen av Märsta. Fler invånare får möjlighet att välja ett nytt boende och vi kommer att kunna välkomna ännu fler personer till vår kommun. Fler bostäder behövs i Stockholmsregionen. Sigtuna kommun tar sitt ansvar.

Planillustration Övre Ekilla (Stadsbyggnadskontoret)

onsdag 2 februari 2011

Kommunledningen träffade förbundsordföranden Eva-Lis Sirén och lokalt förtroendevalda i Lärarförbundet för en diskussion om skolutveckling

Barn- och ungdomsnämndens ordförande Lola Svensson (S) och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Ibrahim Khalifa (S) och jag har tillsammans med Lärarförbundets lokala ordförande John Gutentoft, huvudskyddsombudet Anna Strömberg Johansson och styrelsesekreteraren Susanne Fallqvist bjudit in Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén till ett samtal om skolan och dess utveckling. Mötet ägde rum idag på en konferensanläggning i Sigtuna stad.

Kommunledningen menar att måluppfyllelsen och resultaten för eleverna i Sigtuna kommuns skolor är för låg och att krafttag måste till för att nå en förbättring. Som ett första steg i ett omfattande skolutvecklingsprojekt beslutade både Barn- och ungdomsnämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden på sina senaste sammanträden att göra en total genomlysning av skolans verksamhet och resultat. Genomlysningen ska göras av utomstående expertis som också ska lämna förslag på förbättringar. Resultatet av detta arbete ska presenteras till nämnderna i augusti. Parallellt med detta har respektive förvaltning fått i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra resultaten på kort sikt.

Kommunledningen har för avsikt att driva skolutvecklingsarbetet i nära samarbete med många aktörer inom skolans område. Bland de viktigaste i det sammanhanget är lärarna och deras fackliga organisationer. Med anledning av det träffade kommunledningen idag, tillsammans med lokala representanter från Lärarförbundet, förbundsordföranden Eva-Lis Sirén för att få hennes syn på vad som är viktigast för att förbättra skolan och nå bättre måluppfyllelse. Möjligheten till ett direkt samarbete mellan kommunen och Lärarförbundet på nationell nivå om skolutveckling diskuterades också och ska undersökas de kommande veckorna.

Så här säger Ibrahim, Lola och jag i en gemensam kommentar:

- Att förbättra skolan och elevernas kunskaper är en av kommunledningens allra viktigaste uppgifter. För att lyckas med det är samverkan med lärarna, förskollärarna, fritidspedagogerna och andra anställda i skolan och deras organisationer mycket viktiga. Vi har idag tillsammans med EvaLis Siren fört samtal med om detta och ser framemot ett fortsatt gott samarbete i våra gemensamma ansträngningar för en skola av god kvalitet där alla har rätt att nå kunskapsmålen utifrån sina förutsättningar.

Foto: Eva-Lis Sirén, förbundsordförande Läaraförbundet. Fotograf Johanna Hanno. Fotot får användas om fotografen anges.

Succé för nya hyresrätter i Sigtuna kommun – här byggs mest i landet och allt är uthyrt från första dagen! (M) sa nej som vanligt.

AB Sigtunahem och privata hyresvärdars nyproduktion av hyresrätter gör att det i Sigtuna byggs flest hyresrätter i hela landet per capita. Under 2010 gjordes den enskilt största affären i kommunens historia då Sigtunahem förvärvade projekt med 459 nyproducerade hyresrätter för 774 miljoner kronor av Peab. Inflyttningen i de nya lägenheterna började redan i slutet av 2010.
Nu i helgen flyttades det in i ytterligare 136 lägenheter som färdigställts. Det betyder att alla lägenheter i projektet Södergatan Norr, totalt 172 lägenheter, var uthyrda innan första inflyttningsdagen och att alla lägenheter som är inflyttningsklara i projekten Steninge backe och Steningehöjden är uthyrda.

Idag visar det sig också att alla lägenheter med inflyttning 1 april (Steninge backe) är uthyrda.

Vår unika satsning på att bygga många hyresrätter är en succé. När andra säger att det inte går att bygga hyresrätter visar vi på motsatsen. De nya hyresrättslägenheterna är en viktig pusselbit i hela kommunens utvecklingsarbete där vi är inne i en fas av stark positiv utveckling med många nya invånare och många nya företagsetableringar.

Moderaterna i Sigtuna kommun var naturligtvis starka motståndare till Sigtunahems storsatsning på nya hyresrätter. De sa som vanligt nej till vårt utvecklingsarbete.
172 nyproducerade hyresrätter på Södergatan Norr i Sigtunahem. Allt uthyrt från första inflyttningsdagen. Foto: Sigtunahem (får användas om källa anges)

FÖR (M) I SIGTUNA GÅR HÖGERIDEOLOGI OCH POPULISM FÖRE HANDIKAPPOMSORGEN OCH SIGTUNAHEM

På ett extra sammanträde med kommunstyrelsen på morgonen idag fattades beslut om att bevilja AB Sigtunahem kommunal borgen om 22,4 mkr.

Beslutet rör två redan befintliga lån som konverteras. Det handlar därför inte om ett ökat borgensåtagande från kommunens sida och inte heller om att utöka AB Sigtunahems samlade lån.

Det lån som kommunstyrelsen idag gick i borgen för rör två fastigheter med gruppboende inom handikappomsorgen, ett på Trollbergsvägen och ett på Lilla Brännbovägen. Gruppboendena är inte en del av AB Sigtunahems övriga bestånd, utan blockhyrs av socialförvaltningen. Lägenheterna hyrs sedan ut i andra hand inom handikappomsorgen till funktionshindrade som genom biståndsbeslut har behov av att bo på ett gruppboende.

Mot bakgrund av ovanstående finner vi det ytterst anmärkningsvärt och olyckligt att oppositionen i kommunstyrelsen yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet att bevilja borgen för lånet.

Innan kommunstyrelsen hade delar av oppositionen kallat till presskonferens och hävdade på denna att Sigtuna kommun med sitt beslut skulle vara den första kommunen i landet som bryter mot den nya lagen om kommunala bostadsföretag, om att det skulle leda till en sämre fungerande hyresmarknad.

I sin iver att försöka profilera sig själv och moderaterna i ideologiska frågor efter den förödande förlusten i kommunalvalet lämnar oppositionsrådet både fakta och sunt förnuft därhän. Någon annan förklaring är svår att hitta till dagens presskonferens och ställningstagande i kommunstyrelsen.

De funktionshindrade som är i behov av att få en plats på ett gruppboende finns tack och lov inte på den öppna hyresmarkanden. Det är deras behov av omsorg som är avgörande. Därför är moderaternas motiv till att inte bevilja borgen helt fel. De enda som drabbas av sämre låneförutsättningar för gruppboende inom handikappomsorgen är de boende som ska betala hyran och skattebetalarna som ska bidra till att hyran kan klaras av den enskilde. I det här ärendet blir det övertydligt vem som drabbas av Moderaterna i Sigtunas kommuns ideologiska piruetter.

På kommunstyrelsens sammanträde lämnades ett nytt förslag till beslut som stämmer överens med kreditgivaren Kommuninvests krav på formulering för att de ska kunna lämna anbud på lånet. Förslaget till ändring kom från ekonomichefen. Med anledning av detta anklagade oppositionsrådet mig för att ”mickla” med beslutsförslaget med anledning av att jag kände till att delar av oppositionen haft en presskonferens innan sammanträdet. Detta är alltså helt taget ur luften och visar bara brist på sakkunskap hos oppositionsrådet och hur illa underbygd (M)-politiken är. Populism och utspel är viktigare än de handikappades hyresnivåer, AB Sigtunahems ekonomi och skattebetalarnas pengar. Det är inte de funktionshindrade, Sigtunahem eller skattebetalarna som tjänar på moderaternas politik. Nej, det är bara bankerna som kan ta ut en högre ränta. Det är beklämmande!


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger