måndag 31 januari 2011

Storsatsning på förskolan i Sigtuna kommun - 60 nya platser och barnomsorgsgarantin fortsätter gälla

Förskolorna i Hällsbo, Sätuna och Odensala har byggts ut och kan nu ta emot ytterligare 60 barn. Alla som fanns i kommunens kö vid årets början har därmed kunnat erbjudas förskoleplats.

Sigtuna kommun fortsätter att växa och barnen står för en stor del av tillväxten. Kommunen har därför byggt ut kapaciteten med tre nya förskolepaviljonger i Sigtuna, Märsta och Odensala.

Paviljongerna invigs av Barn- och ungdomsnämndens ordförande Lola Svensson (S). Barn och föräldrar är hjärtligt välkomna till invigningarna.

Dagar, tider och platser:
·          Torsdag 3 februari kl 9.30 invigs Odensala förskolas paviljong
·          Torsdag 10 februari kl 15.30 invigs Hällsbo förskolas paviljong

 Paviljongen vid Sätuna förskola invigs i mars. Mer information om detta kommer att finnas på Sigtuna kommuns webbplats.

tisdag 25 januari 2011

New York, Manchester och Amsterdam - Sigtuna i rätt sällskap!

I det senaste numret av Nordens största tidning för kreativa formgivare - Cap&Design - diskuteras olika städers/destinationerna loggor och varumärken. Uppmärksammas görs New York, Manchester och Amstersdam. Och Sigtuna, så klart! :-)

Detta är en del av det destinationsutvecklingsarbete som kommunen och det privata näringslivet bedriver tillsamamns i kommunen. Motor i arbetet är Destination Siguna, www.destinationsigtuna.se . Mer om detta i ett senare inlägg.

Till vårt varumärkesarbete har vi haft ovärderlig hjälp av kommuninvånaren och den internationelle varumärkesexperten Julian Stubbs.

Motiverade och nöjda medarbetare i Sigtuna kommun

2010 års medarbetarenkät i Sigtuna kommun gav ett mycket gott resultat. Medarbetarna ger genomgående positiva omdömen om chefer, arbetsplatser och sin egen arbetssituation. Enkäten visar att Sigtuna kommuns medarbetare trivs på jobbet.

Andelen som svarat på enkäten var hela 88 procent, vilket är mycket hög siffra. Sigtuna kommun arbetar aktivt för att vara en bra arbetsgivare. Därför är det viktigt att så många som möjligt tar chansen att säga sin mening. Utan medarbetarnas återkoppling är det svårt att få reda på vad som redan är bra, om satsningar gjorts på rätt saker och vad som kan bli bättre.

Siffrorna för Sigtuna kommun är genomgående högre än för andra jämförbara organisationer som använt samma enkät. T ex anser många att man är bra på att lära av varandra, att det är lätt att samarbeta och få återkoppling, att man får utvecklas i jobbet och att man vågar uttrycka sina åsikter. Chefer får genomgående gott betyg för sina ledaregenskaper.

- Det här visar att vår långsiktiga satsning på ledarutveckling och på att tydliggöra ledningsuppdraget har gett resultat, kommenterar Lola Svensson (S), ordförande i Sigtuna kommuns arbetsgivardelegation

fredag 21 januari 2011

Kommunledningen träffade förbundsordföranden i Lärarnas Riksförbund och har fattat de första besluten i ett stort skolutvecklingsprojekt

Kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (S), Barn- och ungdomsnämndens ordförande Lola Svensson (S) och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Ibrahim Khalifa (S) har tillsammans med LR:s kommunombud Marie Axelsson bjudit in LR:s förbundsordförande Metta Fjelkner till ett samtal om skolan och dess utveckling. Mötet ägde rum under förmiddagen i kommunhuset i Märsta.

Kommunledningen menar att måluppfyllelsen och resultaten för eleverna i Sigtuna kommuns skolor är för låg och att krafttag måste till för att nå en förbättring. Som ett första steg i ett omfattande skolutvecklingsprojekt beslutade både Barn- och ungdomsnämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden på sina sammanträden igår att göra en total genomlysning av skolans verksamhet och resultat. Genomlysningen ska göras av utomstående expertis som också ska lämna förslag på förbättringar. Resultatet av detta arbete ska presenteras till nämnderna i augusti. Parallellt med detta har respektive förvaltning fått i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra resultaten på kort sikt.

Kommunledningen har för avsikt att driva skolutvecklingsarbetet i nära samarbete med många aktörer inom skolans område. Bland de viktigaste i det sammanhanget är lärarna och deras fackliga organisationer. Med anledning av det träffade kommunledningen idag, tillsammans med lokala LR-representanter, LR:s förbundsordförande Metta Fjelkner för att få hennes syn på vad som är viktigast för att förbättra skolan och nå bättre måluppfyllelse. Möjligheten till ett direkt samarbete mellan kommunen och LR på nationell nivå om skolutveckling diskuterades också och ska undersökas de kommande veckorna.

Att förbättra skolan och elevernas kunskaper är en av kommunledningens allra viktigaste uppgifter. För att lyckas med det är samverkan med lärarna och deras organisationer mycket viktiga. Vi har idag tillsammans med Metta Fjelkner fört samtal med om detta och ser framemot ett fortsatt gott samarbete i våra gemensamma ansträngningar för en skola av god kvalitet där alla har rätt att nå kunskapsmålen utifrån sina förutsättningar..

Fotot från vänster;
Ibrahim Khalifa (S), Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Nilsson, LR:s arbetsplatsombud på Arlandagymnasiet, Metta Fjelkner, förbundsordförande LR, Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Lola Svensson (S), Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Marie Axelsson, LR:s kommunombud och Ingemar Hedman, huvudskyddsombud LR i Sigtuna kommun.

måndag 17 januari 2011

Vattenfall ska få förklara sig om strömavbrotten - hade det inte varit bra med ett eget energibolag?

Under hösten har Sigtuna stad och en stor del av kommunens landsbygd drabbats av flera strömavbrott, varav ett längre 23 december. Detta har inneburit problem för såväl privatperoner som näringsidkare.

Kommunen har inget ansvar för elförsörjningen. Speciellt inte efter att Moderaterna sålde ut vårt kommunala energibolag för 10 år sedan. När vi ser prisutvecklingen på el och fjärrvärme och dessutom nu kan konstaterna betydande brister i kapaciteten att leverera el på ett tillförlitligt sätt så får jag lust att säga; vad var det vi sa! Så går det när man sätter ideologi framför invånarnas och de lokala företagens bästa.

Även om kommunen idag inte har ett enda dugg med elleveranserna att göra har vi i kommunledningen agerat de oacceptabla strömavbrott som drabbat många i vår kommun. Det är Vattenfall som bär ansvaret och det är Vattenfall som ska få förklara sig inför kommunledningen. Jag har kallat till mig representanter för Vattenfall och jag hoppas inte bara de kommer med en förklaring till vad som hänt, utan också med tydliga besked om vad de gör för att det inte ska hända igen!

lördag 15 januari 2011

Nu börjar de nya dammarna i Steningedalen anläggas

Den som har åkt förbi den övre delen av Steningedalen vid Pinbacken de senaste dagarna har sett att snön har skrapats bort på stora områden. Det har gjorts som förberedelse för de markarbeten som görs inom ramen för anläggandet av nya dammar i Steningedalen. Dammarna kommer att bli en viktig del i skapandet av en vackrare entré till Märsta. De dammar som finns på norra sidan 263:an vid Coop och Lidl kommer därmed få sina motsvarigheter i Steningedalen.

Förutom att dammarna kommer ge Märsta en trevligare infart kommer de att förbättra vattenkvaliteten. En stor del av dagvattnet i centrala Märsta har idag ingen rening, utan går direkt ner i Märstaån och sedan ut i Mälaren. De nya dammarna kommer fånga upp dagvatten och det får möjlighet att sedimentera och syresättas innan det rinner vidare ner i Steningedalen.

Markförhållandena där dammarna ska anläggas är dålig. Det är gammal sjöbotten och därför är det många meter lera till berget. Det gör grävarbetet vanskligt. Eftersom det har kommit mycket snö så har det inte heller etablerats någon tjäle i marken. Därför tar Stadsbyggnadskontoret nu bort snön. Därefter kommer vatten i stora mängder hällas ut och förhoppnings kommer det därefter bli kallt så att den vattenmättade marken fryser. På så sätt blir det lättare och säkrare för grävmaskinerna.

Om allt går enligt planerna kommer dammarna att vara klara i början på hösten.

torsdag 13 januari 2011

Många nystartade företag i Sigtuna kommun under 2010

Kommunledningen (S), (MP) och (C) driver en företags- och tillväxtvänlig politik. Det ger resultat. I rankingarna över kommunernas företagsklimat hamnar Sigtuna kommun alltid högt numera. Det är bra - utvecklingen ska fortsätta.

Startandet av nya företag, nyföretagandet, är en viktig faktor i näringslivsutvecklingen. Sedan flera år har kommunen haft ett högt nyföretagande och har även blivit nominerade till årets nyföretagarkommun flera gånger. Glädjande nog visar helt färsk statistik att även 2010 blev ett mycket gott år för nyföretagandet i Sigtuna kommun. Med hela 39,7% fler startade företag 2010 jämfört med 2009 har kommunen den tredje bästa utvecklingen i länet och bland den allra bästa i landet bland liknande kommuner (pendlingskommuner).

Som kommunstyrelseordförande välkomnar jag alla nystartade företag till vår kommun och ser framemot ännu fler och växande företag. Det ger tillväxt och fler jobb!

Nyföretagandets fem-i-topp i Stockholms län

Nykvarn​ 76,2%
Ekerö ​52,9%
Sigtuna ​39,7%
Vaxholm​ 31,2%
Salem ​30,1%

2010 jmfr med 2009

onsdag 12 januari 2011

(FP) DEN STORA FÖRLORAREN PÅ SAMARBETE MED (M)! - DAGS ATT TÄNKA OM?

Följande debattartikel av mig är publicerad på marsta.nu
-------------------------------------------------------------------------------------------------

I Sigtuna kommun har vi ett framgångsrI Sigtuna kommun har vi ett framgångsrikt blocköverskridande samarbete mellan (S), (MP) och (C). Vi har lagt de ideologiska blockeringarna som finns på riksnivå åt sidan och arbetar istället tillsammans för kommunens bästa. Det har gett goda resultat och förnyat förtroende från väljarna.

Vårt blocköverskridande samarbete har haft som naturlig konsekvens att de koalitioner som fanns på riksnivå inte har funnits hos oss i Sigtuna kommun. Trots detta har den borgerliga delen av oppositionen försökt samla sig till en lokal variant bestående av (M), (FP), (KD) och Samling för Sigtuna - Sigtunapartiet. Nu har denna allians förlorat tre val i rad. Den riktigt stora förloraren i 2010 års val är (M) och oppositionsrådet. Trots att (M) gjorde sitt bästa val sedan den allmänna rösträttens införande och att partiet i övriga Stockholmsregionen gjorde ett extremt bra val, lyckades de inte ens behålla sitt stöd i kommunen utan backade. Detta är naturligtvis inget annat än ett praktfiasko som borde få långtgående konsekvenser.

Det finns emmellertid ett parti i kommunen som de gångna två valen har förlorat mer än något annat på samarbetet i den s.k Sigtunaalliansen och har halverats från 6 till 3 mandat, och det är (FP). Det finns all anledning att reflektera över detta faktum och även vad som hänt efter valet.

För mig känns det, ärligt talat, sorgligt att se (FP) i Sigtunas kollaps. Om de hade stått fria från (M) i kommunen och hävdat den socialliberala linje som fanns i partiet, senast under Bengt Westerbergs och Maria Leisners partiledarskap, hade de mycket väl kunnat ingå i den blocköverskridande ledning som finns i kommunen. Nu har de istället "dumlojalt" följt i (M):s ledband och förlorat mest av alla på det.

Vad har då (FP) fått ut av samarbetet med (M)? Ja, inte nog med att de har halverats i kommunfullmäktige, nu har de fått smaka på kallt stål efter valet också:

För det första fick de inget inflytande över den alternativa budget som den borgerliga oppositionen skulle lägga i kommunfullmäktige. Detta är det helt avgörande testet på om det finns en samlad opposition eller inte. (FP) ställdes inför valet: antingen ställer ni upp på (M):s budgetförslag rakt av eller så får ni inte vara med över huvud taget. Resultatet blev solklart: (FP) lades i frysboxen. (M)akten har talat!

För det andra körde (M) över (FP) totalt i fördelningen av resurser till partier och förtroendevalda. Även om (FP) är oense i grunden med oss och (M) om resursfördelningssystemet så inrättades ett extra stöd till oppositionen som inte fanns tidigare, nämligen ett gruppledararvode för oppositionen i nämnderna. Detta trodde vi att man skulle fördela proportionellt mellan partierna oppositionen så att även de mindre partierna skulle få sin del. Resultatet blev solklart: (FP) fick inte en enda gruppledarpost och därmed inte en enda krona i stöd från denna pott till sina förtroendevalda. (M)akten har talat!

Detta kan jämföras med oss i den blocköverskridande kommunledningen där vi diskuterar, lyssnar på varandra och kommer fram till gemensamma lösningar och förslag. Det är inte alltid lätt, men det har fungerat bra. När det gäller fördelningen av de samlade resurserna som står till kommunledningens förfogande så har vi fördelat dem så att de två mindre partierna har fått lite mer än vad de proportionellt ska ha.

Den givna frågan till (FP) efter detta blir: varför finner ni er i situationen? Varför ingår ni i en allians där ni hela tiden är förloraren, politiskt, organisatoriskt och ekonomiskt?

Tror ni inte att ni kan uppnå mer genom en självständig socialliberal politik eller till och med i samarbete med någon annan än (M)?


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger