torsdag 29 december 2011

Utvecklingen av Märsta fortsätter: 66 nya hyresrättslägenheter i Övre Ekilla

Kommunledningen har tagit fram en detaljplan för ett nytt bostadsområde, Övre Ekilla. Detaljplanen var klar redan 2009, men vann inte lagkamrat förrän i höstas på grund av överklagande. Det nya bostadsområdet kommer innehålla 115-125 småhus och lägenheter.

Den 19 oktober kunde jag inviga den nya huvudgatan som förbinder Aspvägen och Stationsgatan i Märsta. Om det kan du läsa här.

På decembermötet beslutade vi i Sigtunahems styrelse att bygga 66 nya hyresrättslägenheter på den markbit som bolaget äger i området.

Det är Skanska som får uppdraget att bygga bostäderna som planeras vara klara första halvåret 2013.

Husen kommer uppföras i fyra fyra-våningshus. Två hus med fyra lägenheter per plan och två hus med fem lägenheter per plan. Det kommer bli allt från 1:or till 4:or.

I Sveriges snabbast växande kommun Sigtuna, byggs flest hyresrätter i landet per capita. Sigtunahem kommer fortsätta vara en motor i utvecklingsarbetet. Det är nuvarande kommunledningen en garant för.

tisdag 27 december 2011

Kommunledningen fortsätter satsningarna på landsbygden: Odensala prästgård med tillhörande mark köps in för satsning på utbyggd förskola, och bostäder

Sigtuna kommun köper ca 30 hektar mark genom förvärv av fastigheten Odensala Prästgård 1:1. Fastigheten är bland annat belägen i direkt anslutning till Odensala skola och ägs idag av Svenska kyrkan. Markköpet genomförs för att möjliggöra bostadsbyggande i området samt utbyggnad av förskolan.Den mark som Sigtuna kommun förvärvar i och med köpet är strategiskt placerad i och i anslutning till Odensala by. Dess strategiska placering möjliggör framtida bostadsbebyggelse då det ligger utanför influensområdet för Arlanda flygplats. Ett eventuellt bostadsbyggande medför också att området kan förses med kommunalt vatten och avlopp som säkerställer kvaliteten för de boende och är mer miljövänligt än dagens enskilda avlopp.Fastigheten Odensala Prästgård 1:1 är belägen i Odensala by i direkt anslutning till skolan och kyrkan. Fastigheten ägs av Svenska kyrkan. Arealen omfattar ca 30 hektar mark fördelat på ca 20 hektar åker, 5 hektar bete och 6 hektar övrigt. Fastigheten är bebyggd med ett traditionellt gårdscentrum. I övrigt finns på fastigheten ladugård, loge och ett magasin.En aktiv markpolitik är ett viktigt instrument i utvecklingen av kommunen. Det nu aktuella markförvärvet kommer att göra det möjligt med en mindre bostadsutbyggnad i Odensalaområdet. Det i sin tur underlättar för en investering i utbyggt kommunalt VA till området och att ett långsiktigt elevunderlag för förskola och skola säkerställs. Kommunledningen markerar också tydligt med markaffären att satsningarna på kommunens landsbygd fortsätter.

onsdag 14 december 2011

Ulla-Marie Hellenberg blir ny kommundirektör i Sigtuna kommun

Ulla-Marie Hellenberg, idag stadsdirektör i Södertälje, blir ny kommundirektör i Sigtuna kommun
Ulla-Marie Hellenberg blir ny kommundirektör i Sigtuna kommun. Det beslutade en enig kommunstyrelse vid ett extra sammanträde under onsdagsmorgonen.

Som Sveriges snabbast växande kommun står Sigtuna inför stora utmaningar de kommande åren. I rekryteringen har det därför varit viktigt att hitta en erfaren chef och utpräglad ledare som kan ta sig an det utvecklingsarbete som krävs.

Ulla-Marie Hellenberg är idag stadsdirektör i Södertälje kommun. Hennes erfarenhet att leda kommunens arbete som högste och ytterst ansvarig tjänsteman, det breda kontaktnätet och kunskapen om komplexa samhällsstrukturer kommer att bli en tillgång för Sigtuna kommun.

När vi nu anställt Ulla-Marie Hellenberg som kommundirektör kan vi hälsa en mycket kompetent, erfaren och tydlig chef välkommen som högste ansvarige tjänsteman i Sigtuna kommun. Vi är mycket glada över rekryteringen och vill påstå att vi hos oss kommer att ha en av Kommunsveriges bästa chefer.Ulla-Marie Hellenberg tillträder tjänsten som kommundirektör i Sigtuna kommun den 1 februari 2012. Tills dess är biträdande kommundirektör Roger Petersson tillförordnad kommundirektör.

Ulla-Marie Hellenberg efterträder Greger Svensson som varit kommundirektör i Sigtuna kommun i närmare nio år.

Jag kan hälsa en ny högste ansvarige tjänsteman, Ulla-Marie Hellenberg, välkommen till kommunen. En person som jag ser framemot att jobba mycket nära och intensivt tillsamans med framöver. Arbets- och rollfördelningen mellan den högste ansvarie politikern och tjänstemannen i den demokratiskt styrda organisationen som kommunen är ett spännande samspel som bygger på samförstån och respekt för varandras roller. Det är en dynamik och komplexitet i ledarskapet som exemplvis saknas i det privata näringslivet.

tisdag 13 december 2011

Sigtuna kommun inför trygghetslarm till alla som vill och behöver utan byråkratisk biståndsbedömning

Den blocköverskridande politiska ledningen i Sigtuna kommun (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) fortsätter sitt reformarbete för rättvisa och utveckling. Idag beslutar Äldre- och omsorgsnämnden att slopa biståndsbedömningen av trygghetslarm. Beslutet möjliggör för fler invånare att få ta del av den trygghet det innebär att ha ett direktuppkopplat trygghetslarm i den egna bostaden.

Upplevelsen av trygghet och otrygghet är subjektiv, det är svårt för någon annan att bedöma graden av otrygghet en person upplever. Det är ett av skälen till att Sigtuna kommun aldrig avslår en ansökan om trygghetslarm. Det är inte endast äldre eller funktionsnedsatta som i olika livssituationer kan uppleva otrygghet i sin vardag. Tillfällig sjukdom eller rehabilitering drabbar även yngre och i övrigt friska personer.

Sigtuna kommun vill kunna erbjuda alla invånare i kommunen möjlighet att få tillgång till ett trygghetslarm utan att behöva gå igenom en utrednings- och prövningsprocess. I praktiken innebär det att en person som upplever sig otrygg i sitt boende för en kortare eller längre tid kan hyra ett trygghetslarm av kommunen till självkostnadspris, 232 kronor/månad. I priset ingår trygghetstelefon, larmknapp, uppkoppling till Trygghetscentral samt i förekommande fall besök av hemtjänst.

För att få tillgång till trygghetslarm kontaktar den enskilde Sigtuna kommun och anmäler sitt intresse av att hyra ett trygghetslarm. Efter att ett hyresavtal är undertecknat installeras larmet. Någon registrering i socialregistret förekommer inte.

Äldre- och omsorgsnämndens ordförande Anders Fällmar (S) säger i en kommentar:

- Idag avslår vi inga ansökningar om trygghetslarm. Jag ser detta som en extra service till invånare som känner sig otrygga i sin bostad. Vi vet att trygga invånare mår bättre och detta är ytterligare ett steg i riktningen mot att göra kommunen ännu mer serviceinriktad.


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger