tisdag 27 december 2011

Kommunledningen fortsätter satsningarna på landsbygden: Odensala prästgård med tillhörande mark köps in för satsning på utbyggd förskola, och bostäder

Sigtuna kommun köper ca 30 hektar mark genom förvärv av fastigheten Odensala Prästgård 1:1. Fastigheten är bland annat belägen i direkt anslutning till Odensala skola och ägs idag av Svenska kyrkan. Markköpet genomförs för att möjliggöra bostadsbyggande i området samt utbyggnad av förskolan.Den mark som Sigtuna kommun förvärvar i och med köpet är strategiskt placerad i och i anslutning till Odensala by. Dess strategiska placering möjliggör framtida bostadsbebyggelse då det ligger utanför influensområdet för Arlanda flygplats. Ett eventuellt bostadsbyggande medför också att området kan förses med kommunalt vatten och avlopp som säkerställer kvaliteten för de boende och är mer miljövänligt än dagens enskilda avlopp.Fastigheten Odensala Prästgård 1:1 är belägen i Odensala by i direkt anslutning till skolan och kyrkan. Fastigheten ägs av Svenska kyrkan. Arealen omfattar ca 30 hektar mark fördelat på ca 20 hektar åker, 5 hektar bete och 6 hektar övrigt. Fastigheten är bebyggd med ett traditionellt gårdscentrum. I övrigt finns på fastigheten ladugård, loge och ett magasin.En aktiv markpolitik är ett viktigt instrument i utvecklingen av kommunen. Det nu aktuella markförvärvet kommer att göra det möjligt med en mindre bostadsutbyggnad i Odensalaområdet. Det i sin tur underlättar för en investering i utbyggt kommunalt VA till området och att ett långsiktigt elevunderlag för förskola och skola säkerställs. Kommunledningen markerar också tydligt med markaffären att satsningarna på kommunens landsbygd fortsätter.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger