onsdag 29 februari 2012

Ny bro och väg till Brista och det nya kraftvärmeverket

Om du åker på Norrsundavägen så kan du i höjd med Plantagen se hur den nya vägen och bron över till Brista börjar ta form. I bakgrunden ses hur Fortums miljardinvestering i ett nytt kraftvärmeverk byggs. Det nya kraftvärmeverket blir viktigt för energiförsörjningen i norra Storstockholm.

Den nya vägen och bron byggs för att det inte ska bli fler tunga transporter i Märstarondellen, nu kan de till och med bli färre eftersom all trafik till och från Brista ske den nya vägen.

I upplägget med det nya Bristaverket ingår även att ordna en ny korsning väg 263/Norrsundavägen med en ny infart till Servogatan/Voltgatan. Det ska skapa bättre åtkomst till Arlandastad Västra och förhoppningsvis bättre framkomlighet på 263:an.

De viktiga framtidsinvesteringarna i kommunen fortsätter.

tisdag 28 februari 2012

Sigtuna är Sveriges snabbast växande kommun

Sigtuna kommuns befolkning ökade med 3,24 procent mellan 2010 och 2011 enligt statistik från SCB. Kommunen är därmed Sveriges snabbast växande kommun. Antalet invånare ökade med 1 339.
 
Sigtuna kommun har under lång tid arbetat aktivt med bostadsbyggande och näringslivsetableringar. Utvecklingen har gått hand i hand med kraftfulla investeringar i utbyggd förskola, skola samt kultur- och fritidsverksamheter. Detta i kombination med det goda läget i ABC-regionen leder till ett stort antal nya invånare och arbetstillfällen.
 
Räknat i antal nya invånare var ökningen stor i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län. Sigtuna kommun placerar sig på plats sex i länet över kommuner som i antal invånare ökat mest. De kommuner som hade bättre placeringar har alla 70 000 eller fler invånare, att jämföras med Sigtuna kommuns dryga 41 000 invånare.
 
Ingen annan faktor är en så bra framtidsindikator än en växande befolkning. Att det föds många barn i kommunen och att så många vill flytta hit är i sig ett mycket gott betyg. Vi i kommunledningen ska fortsätta satsa på tillväxt och utveckling så att ekonomin kan stärkas ytterligare och att satsningarna på välfärden kan fortsätta.

måndag 27 februari 2012

Stort överskott för 2011 - god ordning och reda i Sigtuna kommuns ekonomi

I det preliminära bokslutet för 2011 redovisar Sigtuna kommun ett starkt ekonomiskt resultat på 30 miljoner kronor, vilket är 29 miljoner kronor bättre än budget. Därmed uppnår kommunens sin ekonomiska målsättning för 2011 med god marginal och kan för elfte året i rad uppfylla lagkravet på en ekonomi i balans.

Det starka ekonomiska resultatet beror till stor del på att nästan samtliga nämnder och styrelser håller sig inom tilldelad budgetram. De avvikelser som finns är mycket små i sammanhanget eller beror helt på faktorer som inte gått att förutse. En annan viktig orsak till det starka resultatet är det växande skatteunderlaget samtidigt som Sigtuna kommun lyckats bibehålla de finansiella kostnaderna på en relativt låg nivå.

Vid årsskiftet uppgick kommunens sammanlagda låneskuld till drygt 386 miljoner kronor, vilket är 180 miljoner kronor mindre än vad som budgeterats och en ökning med 145 miljoner kronor jämfört med föregående årsskifte.

Investeringsverksamheten har under året varit betydande. Totalt har investeringar genomförts med 174 miljoner kronor, varav förbättrade och nya anläggningar för idrotts- och fritidsändamål utgör 7 miljoner kronor och lokaler för förskolor och skolor utgör 38 miljoner kronor samt åtgärder i och runt Sigtuna hamn och Mälarens stränder med 25 miljoner kronor.

God ordning och reda i den kommunala ekonomin har alltid varit viktig för kommunledningen. Kommunen har gått med överskott varje år vi har styrt och så ska det fortsätta. Att i en situation med stor internationell finansoro åter kunna presentera ett bokslut där verksamheterna går med överskott och skatteintäkterna blev större än budgeterat är ett styrkebesked. Det här ger oss möjligheter att de kommande åren investera kraftfullt för att bygga ut servicen i Sveriges snabbast växande kommun.

söndag 26 februari 2012

Trots Moderaternas envisa motstånd - nu är det klart för ny förskola i Til i Sigtuna stad

Vi i den blocköverskridande kommunledningen (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet) i Sigtuna kommun beslutade redan i våras att bygga en helt ny förskola i Til i Sigtuna stad. Bygget hade kunnat vara igång, men Moderaterna med stödpartier i oppositionen som varit emot satsningen hela tiden överklagade beslutet. Inte bara en gång, utan två. Nu har kommunledningen fått rätt både i hos Länsstyrelsen och Mark- och miljööverdomstolen. Nu kan därför planeringen av bygget av förskolan fortsätta.

Med bygget av en helt ny förskola i Til fortsätter kommunledningen sin offensiva satsning på barn och unga. Vi vill att föräldrarna skall känna säkerhet i att de får en plats i tid och barnen har rätt att gå i en verksamhet som håller hög kvalitet.

Den nya förskolan i Til skall förstärka kapaciteten i området och göra det möjligt för fler föräldrar att välja en förskola i närheten av sin bostad, vilket är ett val de flesta föräldrar gör idag. Den nya förskolan ska rymma 100-130 nya förskoleplatser och är en del i säkerställandet av den kommunala platsgarantin inom förskolan.

Moderaternas överklagande av detaljplanen är allvarlig och kan sätta både många föräldrar och kommunen i en svår situation. Det kommer bli mycket svårt att tillgodose allas önskemål om plats i förskolan i Tilområdet under en tid. Förskolan blir nästan ett år försenad tack vara Moderaterna, något som vi naturligtvis kommer hålla dem politiskt ansvariga för. Dessutom innebär det platsbrist på Sankta Gertruds skola. Förskolan Sankta Getrud ska nämligen flyttas till den nya förskolan och dess lokaler byggs om till skollokaler, något som nu också försenas. Det beklagar jag starkt.

Kommunledningen sätter nu högsta fart på planeringen och byggandet av den nya förskolan och siktar på att den ska vara inflyttningsklar tidigt under år 2014.

fredag 24 februari 2012

Fredagen den 24 februari

Sitter i taxin på väg hem från tv-huset efter en kort intervju om Sigtuna kommuns seger i kammarrätten. Nu får vi ställa krav i vår upphandling om arbetsrätt, ekologi, etisk märkning, miljö och bra djurhållning. Inslaget sänds nu kl 19:30 i Rapport.

Dagen började med styrelsemöte i SABO, branschorganisationen för de allmännyttiga bostadsbolagen. 2011 blev ett bra år för organisationen, visar årsredovisningen. Sverige behöver en stark och modern allmännytta!

Direkt efter lunch träffade jag företag som jobbar med ny energiteknik för att värma upp bostäder. Vi kom överens om att försöka arrangera ett seminarium i Märsta till hösten.

På eftermiddagen träffade jag valberedningens ordförande för Socialdemokraterna i Sigtuna kommun. Valberedningen vill föreslå årsmötet att jag omväljs till ordförande för en period om två år. Jag är stolt och tacksam för frågan och svarade ja. Jag har varit ordförande i elva år och känner mig motiverad och taggad för två år till.

Under senare delen av eftermiddagen hade jag en genomgång av kommunalekonomiska frågor.

Ett inplanerat möte med SSU:s förbundsordförande fick flyttas fram i tid.

På vägen till affären för att köpa varor till kvällsmaten ringde Rapport och då var det bara att kasta om i planeringen ...

En ganska vanlig dag i ett kommunalråd liv. Det är spännande, viktigt, utmanande och kul!

Sigtuna kommun vann i kammarrätten - får ställa krav på bättre miljö och djurhållning i sin livsmedelsupphandling

(Foto: http://www.fotoakuten.se)

Den politiska ledningen i Sigtuna kommun (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet) vill använda sig av konsumentmakten för ökad hållbarhet i samband med upphandlingar. Därför lades nya och långtgående krav in på ekologi, arbetsrätt och djurhållning in som kriterier när kommunen skulle upphandla livsmedel för sin matproduktion till förskolor, skolor och äldreboenden. En anbudsgivare överklagande kommunens tilldelningsbeslut med motivet att det strider mot EU-direktiv och Lagen om offentlig upphandling. Den överklagande parten fick rätt i Förvaltningsrätten i Uppsala i de delar som handlade om kraven på bättre djurhållning.

Kommunstyrelsen i Sigtuna kommun accepterade inte förvaltningsrättens beslut och valde att överklaga domen till kammarrätten. Där har huvudfrågan varit om kommunens krav om kortare tider för transport av djur till slakt, bedövning av alla djur innan slakt och nej till slentrianmässigt användande av antibiotika i djurfodret, brutit mot Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Kammarrätten har prövat överklagandet och kom med sitt beslut igår. Kammarrätten ger Sigtuna kommun rätt. I sina domskäl skriver Kammarrätten att kommunen har rätt att ställa djuretiska krav. Upphandlingen har enligt Kammarrätten gått helt rätt till och samtliga delar i den överklagandets partens framställan undanröjs.

Kammarrätten beslut är mycket glädjande och viktig för hela Kommunsverige. Jag är stolt över att Sigtuna kommun har gått i spetsen för att kunna använda sin konsumentmakt för att driva på för bättre miljö och djurskydd. Det känns bra att kunna säga att den mat som serveras i kommunens skolor nu bidrar till ökad hållbarhet.

Ett annat utslag hade varit fullständigt oacceptabelt. Vi har ett uppdrag från väljarna som vi tänker fullfölja. Då hade det varit anmärkningsvärt om förvaltningsrättens dom hade fastställts. Det hade inneburit en inskränkning i den kommunala självstyrelsen och ytterligare urholkat förtroendet för Lagen om offentlig upphandling och EU-regelverket.

torsdag 16 februari 2012

Nu genomförs den största satsningen någonsin på Sigtuna Museum. Över 30 miljoner till utbyggnad, renovering och föremålsarkiv

Skiss på möjlig utbyggnad av Sigtuna museum med ny entré. Tengbom/Sigtuna kommun

Kultur och fritidsnämndens ordförande Anna Johansson och jag gör idag följande uttalande:

Frågan om Sigtuna museums framtid har diskuterats i 20-30 år. Utredning har lagts till utredning, men, som i så många andra frågor, har ingen tidigare kommunledning gått från ord till handling. Det blir ändring på det nu. Den blocköverskridande kommunledningen (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet) kan idag inte bara presentera ett förslag på upprustning av Sigtuna museum, utan även andra åtgärder där en utbyggnad av museet på dess nuvarande tomt är den viktigaste.

Sigtuna är Sveriges äldsta stad. Den kulturhistoriska miljön och historien är av riksintresse. Med det följer stora möjligheter, men även stora åtaganden för vårt kommunala museum, Sigtuna museum. Vi är av uppfattningen att kommunen långt ifrån har tagit vara på de möjligheter som vår unika historia utgör. Ansvaret för de fornfynd som kommit fram vid olika utgrävningar under åren har inte heller tagits på tillräckligt stort allvar.

En gemensam politisk arbetsgrupp mellan Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden kommer i april lämna förslag på grunderna till en utvecklingsstrategi för Sigtuna museum. Från kommunledningens sida kan vi dock redan nu lämna några mycket viktiga besked om museets framtid.

Renovering och utbyggnad av Sigtuna museum

Kommunstyrelsen kommer på sitt sammanträde i april ge kommunens fastighetskontor, Komfast, i uppdrag att renovera befintliga museibyggnader, men även en större utbyggnad på Sigtuna museums nuvarande tomt. Utbyggnaden av museet ska ske på den västra delen av tomten, på ett område där större utgrävningar ej bedöms behöva göras före byggnation. Det finns redan en gällande stadsplan för området, varför utbyggnaden inte behöver invänta en långdragen detaljplaneprocess.

Utan att föregripa detaljer i utvecklingsstrategin för Sigtuna museum, kommer renoveringen och utbyggnaden bland annat innebära:

· En ny och modern permanent utställning

· Bättre och större ytor för tillfälliga utställningar

· Ett nytt kafé eller mindre restaurang

· Ändamålsenliga arbetsplatser för personalen och gästforskare

· Bra möteslokaler

Sigtuna museum - en del av staden

En av de tidigare större utredningar som gjorts om museet är den så kallade Anno 1000-utredningen. I dagarna är det 20 år sedan den offentliggjordes. Även om utredningen nu harmånga år på nacken finns det i den ett gott faktaunderlag att ta med sig in i framtiden. En sak som vi tar fasta på är förslaget att i staden anlägga byggnader så som de såg ut på 1000-talet. På så sätt kan besökare i skala 1:1 få uppleva den dåtida staden. Det tror vi kan bidra till att locka fler besökare i alla åldrar.

I samband med att Anno 1000-utredningen gjordes en insamling av pengar, som idag förvaltas av Stödföreningen för Sigtuna Museum Anno 1000. De insamlade medlen är placerade hos Riksgäldskontoret. I kontakt med styrelsen för föreningen presenterades möjligheten att åstadkomma ett kvarter med 1000-talsbebyggelse på ett mindre område, nämligen en granntomt till museet, den så kallade mynttomten (fastigheten Urmakaren 1). Förslaget mottogs positivt och vi har för avsikt att föra den dialogen vidare med sikte på ett förverkligande.

Vi tänker också lägga förslag på att ytterligare flytta ut museet i staden. Möjligheter att titta på pågående utgrävningar, att se kulturlager på olika ställen, att tillgängliggöra ruinerna, att kunna få historisk information, fysiskt och digitalt, runt omkring i Sveriges äldsta stad är några exempel.

Att ta ansvar för fornfynden

Under årens lopp har många arkelogiska utgrävningar genomförts i Sigtuna stad. Det har resulterat i en stor mängd fornfynd som ska tas om hand. En del av det är ett statligt ansvar, men en stor del är kommunens. Trots att fornfynden under lång tid skulle ha behövt ha en bättre förvaring, har kommunledning efter kommunledning underlåtit att vidta åtgärder. Det gör att många fornfynd nu kan skadas. Det gäller inte minst metallföremål som nu håller på att rosta sönder. Den nu sittande kommunledningen tänker ta sitt historiska ansvar för fornfynden. Vi har köpt in en fastighet och tänker i denna fastighet bygga upp ett klimatanpassat föremålsarkiv för att säkerställa en god kvalitet på verksamheten.

Sammantaget genomför kommunledningen den största satsningen på Sigtuna museum någonsin. I budgeten för 2012 och planen för 2013-2014 finns över 30 miljoner kronor avsatta för investeringar i utbyggnad, renovering och föremålsarkiv. Det är en del i vårt samlade utvecklingsarbete för att göra en bra kommun ännu bättre.

tisdag 14 februari 2012

Nu börjar arbetet med nytt badhus i Märsta

För några år sedan ställdes vi i den blocköverskridande kommunledningen (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet) inför ett val när det gäller badhus i Märsta. Antingen satsas 30-40 miljoner kronor på en total upprustning av Valsta simhall eller så görs tillfälliga akuta insatser för fem miljoner kronor för att sedan bygga helt nytt.

Kommunledningen valde det sistnämnda. Vi vill se ett nytt badhus med ett bättre läge och tillgänglighet i centralorten Märsta. Nu börjar arbetet med ett nytt badhus på allvar och byggstarten är planerad till 2013. Till höstterminen 2014 planeras det nya badhuset att kunna öppnas.

Kommunledningen vill omvandla Valsta simhall till ett stort ungdomsaktivitetscentrum när det nya badhuset står klart.

Klicka här så kan du läsa en artikel i Sigtunabygden om det nya badhuset.

måndag 13 februari 2012

Ungdomslöner är helt fel väg att gå

Idag skriver jag tillsammans med fyra S-kommunalrådskollegor på SvD Brännpunkt om det korkade förslaget att införa ungdomslöner i kommunerna.

Läs artikeln här

Med Stefan Löfvén lyfter vi i opinionen

Jag har, till skillnad från många andra bloggare, inte för vana att kommentera opionionsundersökningar. Nu gör jag ett undantag.

Socialdemokraterna har alltjämt de sämsta opinionssiffrorna någonsin, men de två senaste mätningarna visar på en tydlig vändning. För min del är jag övertygad om att det är ett bestående trendbrott och början på en upphämtning. Med Stefan Löfvén har vi socialdemokrater fått en ordförande som ger arbetsro.

Lugnet och stabiliteten gör att vi kan gå på offensiven på den lokala och regionala nivån. Förslag, initiativ och förbättringsåtgärder kommer inte skymmas av annat. På nationell nivå kommer självförtroendet att växa i takt med att partiordföranden gör säkra framträdanden och är väl påläst vid utspel och attacker på regeringen. Positiva spiraler kommer att skapas.

Vi socialdemokrater kommer även ha bra draghjälp av en sönderkörd regering som har misslyckats med sin viktigaste uppgift: jobben. Sysselsättningsgraden har minskat sedan regeringen tillträdde, arbetslösheten biter sig fast på historiskt höga nivåer och ungdomsarbetslösheten är skyhög. Väljarna kommer att visa sitt missnöje med detta i allt högre utsträckning det kommande året.

Spänningarna kommer att öka inom regeringen. I den näst senaste undersökningen låg Kristdemokraterna, som så många gånger tidigare, under fyraprocentspärren. I den senaste undersökningen var det Centerpartiet som låg under spärren. Att klara ett parti kvar i Riksdagen med stödröster går bra, men inte två. Risken är uppenbar att väljarna flyr båda partierna för att inte riskera en bortkastad röst. Det är ett mardrömsläge för regeringen. Samtidigt finns inget av de röd-gröna partierna i den situationen. Det ger en trygghet.

I takt med att Stefan Löfvén skapar sitt lag av företrädare och sakta men säkert vässar politiken och kommunikationen med partistyrelsen och riksdagsgruppen kommer intresset och nyfikenheten för vårt parti och vår politik öka. Det kommer även det leda till ökat förtroendet bland väljarna.

Sammantaget ser läget mycket bättre ut för vårt parti. Det ska vi ta vara på!

torsdag 9 februari 2012

Rekordmånga företag startades i Sigtuna kommun under 2011

Enligt årets Nyföretagarbarometer startades hela 350 nya företag under 2011 i Sigtuna kommun. Jämfört med 2010 ökade antalet nya företag med 14,4 procent, vilket är mer än dubbelt så mycket som ökningen för riket på 6,5 procent. Den klart största ökningen står antalet nyregistrerade aktiebolag för. En ökning med 53,6 procent jämfört med 2009, vilket även detta är mer än dubbelt så mycket som för riket 26,7 procent.

Statistiken har tagits fram av NyföretagarCentrum och Bolagsverket som årligen publicerar Nyföretagarbarometern Jobs and Society NyföretagarCentrum.

Vi har under flera års tid arbetat hårt och strategiskt med att skapa ett gott klimat för företagande och nyföretagande. Nu visar flera undersökningar på rad att det finns en stark framtidstro i Sigtuna kommun.

Den lokala marknaden ökar markant i Sveriges snabbast växande kommun, Sigtuna.

Samarbete och dialog är framgångsreceptet i kommunens näringslivsarbete. Sigtuna kommun har arbetat strategiskt med att uppmuntra entreprenörskap, innovationer och olika former av stöd till företag som behöver hjälp. Det sker i samverkan med olika aktörer på lokal, regional, nationell och internationellt nivå. Näringslivsservicen prioriterar snabbhet, enkelhet och gott bemötande.

År 2005 startades Näringslivets hus som är ett unikt samarbete mellan kommunen, Företagarna i Sigtuna och NyföretagarCentrum. I Näringslivets hus får innovatörer och entreprenörer professionellt stöd med att utveckla sina idéer och skapa innovativa företag.

Näringslivet i Sigtuna är brett och omfattar allt från multinationella företag till lokala småföretagare som verkar på landsbygden. Majoriteten av företagen är enmansföretag och 80 procent av alla yrkesarbetande kommuninvånare är verksamma inom det privata näringslivet.

Sigtuna kommun har en blocköverskridande kommunledning som består av Socialdemokraterna och Centerpartiet. Så här kommenterar det centerpartistiska kommunalrådet Bosse Andersson de positiva tillväxtsiffrorna:

- Vi arbetar strategiskt på alla nivåer för att underlätta startandet av nya företag, det har visat sig ge resultat. Det finns kreativitet och framtidstro bland våra kommuninvånare. Framtidstro skapar företag och företagande skapar fler arbetstillfällen.

söndag 5 februari 2012

Sigtuna kommun och Tällberg Foundation stärker sitt samarbete

Sigtuna kommun, som stod värd för Tällberg Forum sommaren 2011, och Tällberg Foundation fortsätter stärka sitt samarbete. Ett nytt samarbetsavtal mellan parterna tar sikte på ett långsiktigt partnerskap och innebär att Tällberg Foundation förlägger två av årets arrangemang i Sigtuna kommun, Tällberg Winter Forum och det nationella seminariet Nya vägar & Nya handslag.

När Tällberg Forum 2011 genomfördes i Sigtuna kommun var det första gången någonsin det skedde utanför Leksand/Tällberg i Dalarna. Samarbetet mellan Tällberg Foundation och Sigtuna kommun upplevdes som mycket positivt av båda parter som gärna ser ett fortsatt samarbete de kommande åren. Tällberg Foundation har nu två hem, Tällberg och Sigtuna kommun.

Tällberg Winter Forum 2012 är ett internationellt seminarium som går under temat ”Is Free Speech also the Business of Free Enterprise”, genomförs 23-25 februari i Sigtuna kommun och kommer att samla 60-80 ledande tjänstemän, företagsledare, representanter från internationella organisationer/civilsamhället och ledande forskare, från världens alla hörn.

Tällberg Foundations nationella seminarium Nya vägar och Nya handslag genomförs 9-10 maj och kommer att behandla svensk samhällsutveckling, hur samverkar samhällets aktörer för att få till stånd en god samhällsutveckling. Till mötet väntas 200 ledande svenska företrädare från politik, näringsliv och samhällsliv.


Det är med stolthet och glädje jag välkomnar Tällberg Foundation tillbaka till Sigtuna kommun med flera arrangemang de kommande åren. Vi har funnit varandra både som människor och organisationer. Nu ska vi tillsammans se till att människor från olika delar av världen och olika samhällssektorer kan komma samman under bra mötesformer för diskutera och ställa de viktiga och avgörande frågorna om samtiden och framtiden. Det finns knappast någon bättre plats för det än Sigtuna - alla tiders mötesplats.

fredag 3 februari 2012

Större skolgård, föremålsarkiv till museet, gång- och cykelväg samt nya tomter för småhus

Sveriges snabbast växande kommun, Sigtuna, fortsätter att investera och planera inför framtiden. Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) ger nu Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta en detaljplan för större skolgård, föremålsarkiv till museet, gång- och cykelväg samt sju till nio nya tomter för småhus i anslutning till Södertilsvägen i Sigtuna.


Sammanlagt föreslås sju till tio småhus inom området. Terrängen i området är sluttande och de föreslagna tomterna bör bli relativt små, varför till exempel en grupphusbebyggelse kan vara lämplig. Det kommer att bli nya gång- och cykelvägar i och i anslutning till området, bland annat längs Märstavägen och Södertilsvägen

Sigtuna kommun förvärvade nyligen den fastighet som kommer att utgöra den större delen av området som ska planläggas. Fastigheten köptes för att kunna inrymma Sigtuna museums föremålsarkiv och för att kunna utvidga skolgården på Sankta Gertruds skola. Därutöver kommer en del mark som kommunen äger sedan tidigare att ingå i planområdet.

Den nu gällande detaljplanen för området tillåter lättare industriverksamhet. Tufvassons transformatorsfabrik kommer att få bättre förutsättningar genom nyrenoverade och anpassade lokaler. På så sätt kan verksamheten och jobben vara kvar i kommunen.

Vi fortsätter hålla en hög takt i utvecklingsarbetet. Med vårt nya planuppdrag kan många viktiga funktioner rymmas i området. Skolgården kan utvidgas, fornfynd kan lagras, industrijobb säkerställas, nya bostäder byggas och gång- och cykelvägnätet förbättras. Det ger en bra bild av utvecklingen i Sigtuna kommun.


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger