torsdag 16 februari 2012

Nu genomförs den största satsningen någonsin på Sigtuna Museum. Över 30 miljoner till utbyggnad, renovering och föremålsarkiv

Skiss på möjlig utbyggnad av Sigtuna museum med ny entré. Tengbom/Sigtuna kommun

Kultur och fritidsnämndens ordförande Anna Johansson och jag gör idag följande uttalande:

Frågan om Sigtuna museums framtid har diskuterats i 20-30 år. Utredning har lagts till utredning, men, som i så många andra frågor, har ingen tidigare kommunledning gått från ord till handling. Det blir ändring på det nu. Den blocköverskridande kommunledningen (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet) kan idag inte bara presentera ett förslag på upprustning av Sigtuna museum, utan även andra åtgärder där en utbyggnad av museet på dess nuvarande tomt är den viktigaste.

Sigtuna är Sveriges äldsta stad. Den kulturhistoriska miljön och historien är av riksintresse. Med det följer stora möjligheter, men även stora åtaganden för vårt kommunala museum, Sigtuna museum. Vi är av uppfattningen att kommunen långt ifrån har tagit vara på de möjligheter som vår unika historia utgör. Ansvaret för de fornfynd som kommit fram vid olika utgrävningar under åren har inte heller tagits på tillräckligt stort allvar.

En gemensam politisk arbetsgrupp mellan Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden kommer i april lämna förslag på grunderna till en utvecklingsstrategi för Sigtuna museum. Från kommunledningens sida kan vi dock redan nu lämna några mycket viktiga besked om museets framtid.

Renovering och utbyggnad av Sigtuna museum

Kommunstyrelsen kommer på sitt sammanträde i april ge kommunens fastighetskontor, Komfast, i uppdrag att renovera befintliga museibyggnader, men även en större utbyggnad på Sigtuna museums nuvarande tomt. Utbyggnaden av museet ska ske på den västra delen av tomten, på ett område där större utgrävningar ej bedöms behöva göras före byggnation. Det finns redan en gällande stadsplan för området, varför utbyggnaden inte behöver invänta en långdragen detaljplaneprocess.

Utan att föregripa detaljer i utvecklingsstrategin för Sigtuna museum, kommer renoveringen och utbyggnaden bland annat innebära:

· En ny och modern permanent utställning

· Bättre och större ytor för tillfälliga utställningar

· Ett nytt kafé eller mindre restaurang

· Ändamålsenliga arbetsplatser för personalen och gästforskare

· Bra möteslokaler

Sigtuna museum - en del av staden

En av de tidigare större utredningar som gjorts om museet är den så kallade Anno 1000-utredningen. I dagarna är det 20 år sedan den offentliggjordes. Även om utredningen nu harmånga år på nacken finns det i den ett gott faktaunderlag att ta med sig in i framtiden. En sak som vi tar fasta på är förslaget att i staden anlägga byggnader så som de såg ut på 1000-talet. På så sätt kan besökare i skala 1:1 få uppleva den dåtida staden. Det tror vi kan bidra till att locka fler besökare i alla åldrar.

I samband med att Anno 1000-utredningen gjordes en insamling av pengar, som idag förvaltas av Stödföreningen för Sigtuna Museum Anno 1000. De insamlade medlen är placerade hos Riksgäldskontoret. I kontakt med styrelsen för föreningen presenterades möjligheten att åstadkomma ett kvarter med 1000-talsbebyggelse på ett mindre område, nämligen en granntomt till museet, den så kallade mynttomten (fastigheten Urmakaren 1). Förslaget mottogs positivt och vi har för avsikt att föra den dialogen vidare med sikte på ett förverkligande.

Vi tänker också lägga förslag på att ytterligare flytta ut museet i staden. Möjligheter att titta på pågående utgrävningar, att se kulturlager på olika ställen, att tillgängliggöra ruinerna, att kunna få historisk information, fysiskt och digitalt, runt omkring i Sveriges äldsta stad är några exempel.

Att ta ansvar för fornfynden

Under årens lopp har många arkelogiska utgrävningar genomförts i Sigtuna stad. Det har resulterat i en stor mängd fornfynd som ska tas om hand. En del av det är ett statligt ansvar, men en stor del är kommunens. Trots att fornfynden under lång tid skulle ha behövt ha en bättre förvaring, har kommunledning efter kommunledning underlåtit att vidta åtgärder. Det gör att många fornfynd nu kan skadas. Det gäller inte minst metallföremål som nu håller på att rosta sönder. Den nu sittande kommunledningen tänker ta sitt historiska ansvar för fornfynden. Vi har köpt in en fastighet och tänker i denna fastighet bygga upp ett klimatanpassat föremålsarkiv för att säkerställa en god kvalitet på verksamheten.

Sammantaget genomför kommunledningen den största satsningen på Sigtuna museum någonsin. I budgeten för 2012 och planen för 2013-2014 finns över 30 miljoner kronor avsatta för investeringar i utbyggnad, renovering och föremålsarkiv. Det är en del i vårt samlade utvecklingsarbete för att göra en bra kommun ännu bättre.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger