måndag 27 augusti 2012

Ny kulturskola, nytt bibliotek och en ny konsthall byggs i Sigtuna kommun


Den blocköverskridande kommunledningen (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet) har skickat pressmeddelande nedan med anledning av att vi nu har börjat bygga ny kulturskola, nytt stadsbibliotek och konsthall i Märsta centrum:

FastPartners VD Sven Olof Johansson och jag drar av täckelsen för byggskylten  vid bygget av ny kulturskola, nytt stadsbibliotek och konsthall i Märsta centrum

Bygget av en ny kulturskola, nytt bibliotek och en ny konsthall är igångsatt i Sigtuna kommun. Kommunledningens (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) beslut innebär en investering på ca 150 miljoner kronor och skall stå färdigt i etapper under 2014. Bygget av en ny kulturskola gör det möjligt för hundratals nya barn och ungdomar att ta del av skolans viktiga verksamhet, biblioteket blir större och får ett helt våningsplan enbart för barn- och ungdomslitteratur och konsthallen blir kommunens första riktiga offentliga utställningsyta för konst.

Sigtuna kommun och Märsta centrums ägare, FastPartner, tecknade i augusti 2010 en avsiktsförklaring för att utveckla och rusta upp Märsta centrum. Arbetet med utredningar, tekniska undersökningar och planering har sedan dess pågått för fullt. Målet är ett välfungerande, attraktivt och klimatsmart centrum. Det ska innehålla kommersiell och offentlig verksamhet, bostäder och utgöra ett viktigt kulturellt nav i kommunen.

Ny kulturskola
Nu byggs en helt ny byggnad på 3 000 kvadratmeter till en investeringskostnad på ca 92 miljoner kronor, tillkommer gör kostnader för inredning och teknik. Investeringen innebär att all verksamhet får ändamålsenliga lokaler och att man kan utveckla den befintliga verksamheten (sång, dans, instrument) med ytterligare ca 260 barn och ungdomar. Utöver detta kommer den nya Kulturskolan erbjuda helt ny verksamhet inom bild och form, digitalt bildskapande/film/foto, musikskapande, musikproduktion och all världens musik och dans. Ytterligare hundratalet elever kommer att kunna beredas platser inom de nya verksamhetsområdena.

Sigtuna kommun har under flera år satsat på Kulturskolans utveckling och verksamhet. Under perioden 1998-2009 fördubblades antalet barn och ungdomar i verksamheten. Trots den kraftfulla utbyggnaden av kulturskolans populära verksamhet har kön växt. Kommunledningen fattade därför beslutet att göra en kraftfull utbyggnad och i ett slag erbjuda flera hundra nya platser.

Nytt bibliotek och ny konsthall
Det nya stadsbiblioteket placeras i en ny trevåningsbyggnad på 1 720 kvadratmeter, där bibliotekets verksamhet inryms i två plan och den nya konsthallen i ett plan. Investeringen i den nya byggnaden ligger på ca 50 miljoner kronor. Tillsammans med det nya biblioteket i Sigtuna och planerna på ett nytt bibliotek i Valsta kommer kommunledningen att ha investerat i tre helt nya bibliotek inom en sexårsperiod.

Det nedre planet kommer att vara helt tillägnat barn- och ungdomslitteratur, totalt nästan 200 hyllmeter, barnvagnsparkering och Sagans skog. Mittenplan kommer att vara tillägnad vuxenlitteratur, ca 800 hyllmeter, med ny teknik, grupprum, tyst läsdel, trådlöst nätverk och kommer att påminna om en japans solfjäder.

I och med bygget av en konsthall kommer Sigtuna kommun att få sin första anpassade lokal för konstutställningar och liknande arrangemang, som kommer att inrymmas högst upp i byggnaden. Utöver utställningsytan kommer det bland annat att finnas utrymme för ”prova på”-verksamhet för barn, med bland annat ett våtrum.

Vinterträdgård
Kulturskolan länkas ihop med biblioteket och konsthallen med en vinterträdgård, där det kommer att finnas möjligheter till arrangemang i anslutning till en mindre scen, reception och caféverksamhet. Vinterträdgården kommer också att vara en förbindelsegång mellan centrum och Södergatan, på ca 315 kvadratmeter. Investeringskostnaden uppgår till ca 10 miljoner kronor.


-          Det investeras nu 150 miljoner kronor i att skapa ett kulturnav i Märsta centrum, lägg därtill inköp av litteratur, teknisk utrustning med mera så inser man snabbt att detta är en jättesatsning på kulturen i Sigtuna kommun. Kommunledningen tar på detta vis tillsammans med centrumägaren FastPartner ansvar för att få ett bra och levande centrum. Detta är ett bra exempel på privat och offentlig samverkan där var och en drar sitt strå till stacken, säger Anders Johansson (S), kommunalråd, i en kommentar.

-          Våra barn och ungdomar kommer med de nya verksamheterna i Kulturskolan att komma i kontakt med skolämnen på ett helt nytt sätt. De nya möjligheterna till musik- och filmproduktion innebär till exempel att de behöver använda datorprogram som ofta kräver goda språkliga kunskaper och kunskaper i matematik. På så vis kan de nya verksamheterna vara med och bidra till att få fler barn att uppnå kunskapsmålen, säger Lola Svensson (S), ordförande Barn- och ungdomsnämnden.

-          Det är härligt att det nya stadsbiblioteket och kommunens första konsthall äntligen har börjat byggas. De är efterlängtade och kommer att bli ett positivt tillskott för kommunens invånare och Märsta centrum. Biblioteket, konsthallen och Kulturskolan kommer att bidra till att göra centrum till en mötesplats, den stadskärna som Märsta behöver, säger Anna Johansson (S), ordförande Kultur- och fritidsnämnden, i en kommentar.
Så här kommer det nya stadsbiblioteket och konsthallen att se ut

onsdag 22 augusti 2012

Verksamheten vid Humlegården i Sigtuna är räddad!Stiftelsen Humlegården har gått i konkurs. Idag har vi räddat verksamheten i och med att hyresvärden Rikshem och stiftelsen Valjeviken kommit överns om hyresförutsättningarna i framtiden.
 Idag har jag gjort följande uttalande:

Humlegården i Sigtuna räddad


Stiftelsen Humlegården i Sigtuna kommun har under ungefär femtio år bedrivit rehabiliteringsverksamhet för neurologiskt handikappade. Stiftare till Stiftelsen Humlegården är Neurologiskt handikappades Riksförbund i Stockholms län.

Humlegården tar årligen emot många patienter som har haft stroke, har MS eller Parkinson. Ett trettiotal personer jobbar på Humlegården.

Stiftelsen Humlegården har under flera år brottats med ekonomiska svårigheter och under sommaren 2012 kom beskedet om att stiftelsen har gått i konkurs. Verksamheten har stängt och personalen har fått gå hem. En konkursförvaltare har tagit sig an att avveckla verksamheten.

Kommunledningen har engagerat sig i verksamhetens fortlevnad och tagit flera kontakter för att hitta en lösning för verksamheten.

Under förra veckan förde jag diskussioner med fastighetsägaren Rikshem och Valjeviken.

Valjeviken är en annan stiftelse inom handikapprörelsen i Sverige, även den stiftad av Neurologiskt handikappades Riksorganisation. Valjeviken har sitt säte i Blekinge, men finns på några ytterligare platser i landet.

Idag har förhandlingarna fortsatt på kommunledningskontoret i Märsta. Många svåra frågor skulle lösas ut och till slut kunde en uppgörelse nås. Valjeviken kommer att ta över verksamheten på Humlegården och vara hyresgäst hos Rikshem. Ett femårigt hyresavtal kommer att tecknas.

Så fort överenskommelsen var klar begav sig VD:n för Valjeviken, Jan Karlsson, vice VD:n för Rikshem, Ilija Batljan, och jag till Humlegården för att träffa den personal som har sagts upp från sina jobb. Personalen var inkallad till ett möte för att bl.a. träffa arbetsförmedlingen för att få information om hur man går till väga när man blir arbetslös. Beskedet om att Valjeviken tar över verksamheten och att merparten av personalen kommer att anställas av den nya huvudmannen kom därför som en mycket positiv nyhet.

Den 1 oktober kommer de första patienterna återigen att kunna komma till Humlegården. Detta är en viktig rehabiliteringsverksamhet för hela Stockholmsområdet. Ca 300 patienter årligen har använt sig av Humlegårdens verksamhet, och merparten av dem kommer ifrån Stockholms län.
Jag välkomnar att Rikshem och Valjeviken har kommit överens om hyresförutsättningarna de kommande åren. Det är mycket glädjande att en så välrenommerad stiftelse som Valjeviken nu tar över, och jag ser fram emot att det, i Humlegårdens lokaler i Sigtuna, kommer att bedrivas en viktig rehabiliteringsverksamhet under många år framöver. Det är viktigt för patienterna i första hand och det är även mycket glädjande för personalen.

tisdag 21 augusti 2012

Kommunledningens satsning på landbygden fortsätter - avsiktsförklaring om ny bygdegård och bollhall i Odensala klar!

Kommunledningen (S)+(C)+(MP) vill se en boll hall och bygdegård i Odensala och har teckant en avsiktsförklaring med Odensala bygdegårdsförening om en gemensam satsning.


Den blocköverskridande kommunledningen (Socialdemokraterna, Centerpartiet; Miljöpartiet) satsar på utveckling i hela kommunen. Nu tas ett steg mot en kombinerad bollhall och bygdegård i Odensala. Centerpartiets kommunalråd Bosse Andersson (C) har idag skickat följande pressmeddelande: 

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) i Sigtuna kommun vill 
åstadkomma en kombinerad bollhall för skolverksamhet och bygdegård i Odensala. För att åstadkomma detta kommer en avsiktsförklaring om samarbete med Odensala bygdegårdsförening att tecknas. Detta blir en viktig del av kommunledningens arbete med att stödja utvecklingen i Odensala-området.

I Odensala-Herresta finns i dag förskola, skola och fritidsverksamhet. Verksamheterna saknar dock bollhall och elevernas idrottsundervisning förläggs därför till Märsta. Kommunen har nyligen förvärvat fastigheten Odensala prästgård för att möjliggöra för nya bostäder i Odensala. Det är därför även kommunledningens uppfattning att det på sikt behövs en ny samlingslokal för föreningslivet och de boende i området. Kommunfullmäktige har i budgeten för 2012 avsatt 200 000 kronor för att utreda frågan.

-          Kommunledningen fortsätter satsningarna på en livskraftig landsbygd. Med utbyggd förskola, nya bostäder och en ny samlingslokal bidrar vi till utvecklingen i Odensala-området. För oss är det viktigt att samarbeta med det lokala förenings- och näringslivet vilket vi nu gör genom en avsiktsförklaring med Odensala bygdegårdsförening, säger Bosse Andersson (C), kommunalråd Sigtuna kommun, i en kommentar.

måndag 20 augusti 2012

Nu börjar vi förverkliga Nya Valsta Centrum!

Mårten Fintling (C), Lola Svensson (S), Bosse Andersson (C), Anders Johansson (S), Lasse Andersson (C) och Gunilla Lundqvist (MP) när vi presenterade initiativet till Nya Valsta Centrum i maj 2010. Nu är den nya detaljplanen klar. Foto: Daniel Iskander, märsta.nu
Följande pressmeddelande har vi skickat idag:

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) i Sigtuna kommun har fattat beslut om utvecklingen av centrala Valsta och  Nya Valsta centrum. Utbyggnadsplanerna innebär att det byggs 120-140 nya bostäder, att det tillförs ytterligare 800 kvadratmeter kommersiella och offentliga lokaler och att torgytan vid huvudentrén förädlas med parklek, torghandel och nya parkeringsytor.

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) beslutade i dag om utvecklingsplanerna för de centrala delarna av Valsta och Valsta centrum som bland annat innebär att man förtätar med 120-140 nya bostäder och tillför ytterligare 800 kvadratmeter kommersiella och offentliga ytor. Man möjliggör även för byggandet av småhus på taket till den nya centrumanläggningen. En ny entré byggs och ytorna mellan de nya huskropparna mot Valstavägen och centrumanläggningen görs om med en ny park, nya parkeringsytor och ett nytt torg. På det nya torget skall det bli möjligt att bedriva torghandel. Det skall i de nya husen mot Valstavägen, i bottenplan, finnas möjlighet att bedriva handel, restaurang eller offentlig verksamhet.

Centrumhusets lokalytor utvidgas söderut med möjlighet för lokalytor i ett plan. Ovanpå detta planeras två punkthus för bostäder med möjlighet till lokalytor och möjligheter att bygga 9-10 radhus på centrumanläggningens tak. Mellan de nya husen längs Valstavägen och de nya punkthusen på centrum skapas goda förutsättningar för att utveckla ett offentligt rum med plats för park-, torgytor och spontana möten. Resterna av den gamla bergsformationen i Valsta, bergsknallen med hällar och trädvegetation, blir kvar. Grönområdet bör kunna utvecklas till en parkyta för lek och rekreation.

Längs Valstavägen planeras byggrätter för ca 60 nya bostäder med möjlighet för publik verksamhet. Bebyggelsen skapar ett mer stadsmässigt gaturum och utformas så det samverkar med befintliga bostadshus söder om Valstavägen. De fyra punkthusen, i fem våningar, är kopplade två och två med mellanliggande bostadsgårdar ovanpå parkering i markplanet.

Utformningen av de nya planerna för området har präglats starkt av de åsikter som inkommit från boende i området. Förslag på hur området kan utvecklats har lämnats till idékontoret i Valsta centrum och genom den undersökning som gjordes bland 500 boende i området. De dominerande önskemålen som inkommit har handlat om att skapa ett kvalitativt utbud av butiker och annan service, att det är tryggt och rent och att det bör finnas mötesplatser av varierande karaktär.

-          Vi fortsätter att leverera resultat där kommunledning efter kommunledning misslyckats. På två år har vi köpt och tagit fram nya planer för hur vi skall utveckla en för kommunen viktig stadsdel, i nära samråd med invånarna i Valsta. Det handlar inte bara om utvecklingen av Valsta centrum, vi tar ett helhetsgrepp om hela centrala Valsta och skapar goda förutsättningar för att Valsta skall fortsätta utvecklas positivt, säger Anders Johansson (S), kommunalråd i Sigtuna kommun.

-          För oss är det viktigt att man förtätar och förädlar områden. Utvecklingen av Valsta centrum med förtätning av bostäder nära till service, kollektivtrafik och infrastruktur är ett viktigt led i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle, säger Gunilla Lundqvist (MP), kommunalråd i Sigtuna kommun.

-          Vi ska utveckla ett centrum med många olika möjligheter till möten. Skillnaden är att vi denna gång fokuserar på det spontana mötet på torget, i centrum eller i biblioteket. Man ska känna att man vill gå ner till centrum bara för att strosa runt och träffa folk, säger Bosse Andersson (C), kommunalråd i Sigtuna kommun.

Kort historik
Kommunledningen beslutade 2010 att tillsammans med SigtunaHem köpa Valsta centrum för att utveckla centrumanläggningen och de centrala delarna av Valsta. Syftet med köpet var att kunna ta ett helhetsgrepp om utvecklingen i området. I augusti samma år gavs uppdraget att ta fram nya planer för området. Planeringen har pågått sedan dess och i dag beslutade kommunledningen om planerna för hur centrala Valsta och Valsta centrum skall fortsätta utvecklas i positiv riktning.

Illustration på hur Nya Valsta-centrum-området kan komma att se ut

fredag 17 augusti 2012

Följ med till Stefan Löfvens sommartal - vi bjuder på bussresa!


Sigtuna kommun välkomnar ny stor investering – 500 miljoner kronor investeras och ca 200 nya arbetstillfällen skapa


Illustration: Bockasjö/Scenker

Bockasjö AB har beslutat att investera 500 miljoner kronor i två större logistikfastigheter på totalt ca 60 000 kvadratmeter i Arlandastad, Sigtuna kommun. Lokalerna kommer delvis att hyras ut till det stora logistikföretaget Schenker Logistics AB, som sedan tidigare finns i kommunen. Totalt kommer investeringen att skapa ca 200 nya arbetstillfällen i Sigtuna kommun.

Ytterligare en stor företagsetablering sker i Sigtuna kommun när Bockasjö AB investerar 500 miljoner kronor i två större logistikfastigheter på totalt ca 60 000 kvadratmeter i Arlandastad. Investeringen är en i raden av större investeringar i logistikanläggningar i norra Stockholms logistiknav. Den ena fastigheten på 31 000 kvadratmeter skall hyras av Schenker Logistics AB och den andra fastigheten på ca 30 000 kvadratmeter skall hyras av flera olika hyresgäster. Schenker bedömer att ca 100-120 nya arbetstillfällen skapas i samband med etableringen och ungefär lika många skapas vid etableringar i den andra fastigheten.

Byggnationen startar redan under hösten 2012 och inflyttning är beräknad till hösten 2013. Byggnaderna är miljöcertifierade, enligt Green Building, vilket innebär att energianvändningen är 25 procent lägre än Boverkets byggregler.

Det är glädjande att få välkomna ytterligare en stor företagsetablering till Sigtuna kommun. Vårt offensiva näringslivsarbete och omfattande investeringar i nya arbetsplatsområden fortsätter att ge resultat.

måndag 6 augusti 2012

Jag slutar som kommunalråd för att bli VD för Folkets Hus och Parker


Styrelsen för riksorganisationen Folkets Hus och Parker har idag utsett mig till verkställande direktör. Det betyder att jag slutar som kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Sigtuna kommun den 30 november.

För mer information:
twitter.com/FHP_Johansson
youtube.com/ksojohansson
twitter.com/ksojohansson

torsdag 14 juni 2012

20-tal nya jobb till Sigtuna kommun när Wist Last & Buss etablerar sig i Arlandastad


Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) fortsätter sin offensiva satsning för att få fler företag att etablera sin verksamhet i Sigtuna kommun. Företaget Wist Last & Buss har beslutat att köpa 13 000 m2 mark av kommunen i Arlandastad. Etableringen innebär förutom ett 20-tal nya arbetstillfällen även ett ekonomiskt tillskott till kommunen på 13 miljoner kronor.

Nordens största privata återförsäljare av Volvos lastbilar och bussar, Wist Last & Buss, väljer i och med markköpet i Arlandastad att etablera sig i Sigtuna kommun. Platsen är vald för sin strategiska placering i norra Stostockholm som kommer att kunna ge en nära och bra service till kunderna.

På det område som Wist Last & Buss förvärvar kommer en toppmodern anläggning för försäljning, service och reparationer av lastbilar och bussar att uppföras.

En viktig del av kommunens näringslivsstrategi bygger på att erbjuda intresserade företag detaljplanelagd mark i en kommunikationsintensiv miljö, med Arlanda flygplats, E4 och Ostkustbanan inom korta avstånd. Kommunen arbetar också med tillgång till bostäder och bra boendemiljö, med platsgaranti i förskola och ett rikt kultur-, idrotts- och friluftsliv som självklara delar. Helheten i erbjudandet är det som lockar många företag att etablera sig i just Sigtuna kommun.

Vårt offensiva näringslivsarbete fortsätter att ge resultat. Vi är glada och stolta över att det välrenomerade företaget Wist Buss & Last valde Sigtuna kommun och Arlandastad som etableringsort. De 20-talet nya jobben blir ett viktigt tillskott till vår redan starka arbetsmarknad.

Vi har redan haft en första diskussion om möjligheter till samarbete mellan Wist Buss & Last och Arlandagymnasiet med sitt fordonsprogram. Det skulle stärka den för kommunen viktiga logistikbranschen ytterligare.

onsdag 13 juni 2012

Delårsrapport 1 visar fortsatt stabil ekonomi i Sigtuna kommun: Sigtuna kommun – inga skulder och rekordöverskott på + 180 miljoner

Sigtuna kommuns delårsrapport visar att kommunen för första gången inte har någon nettolåneskuld och prognostiserar ett rekordöverskott på + 180 miljoner kronor för 2012. Kommunen prognostiserar därmed ett överskott för tolfte året i rad.

I delårsrapport 1 som omfattar årets fyra första månader kan utläsas att resultatet för perioden är + 32 miljoner kronor. Sigtuna kommuns prognos för helåret är + 180 miljoner kronor före eventuella bokslutsdispositioner, vilket är 14 miljoner kronor bättre än budget. Det är ett av de högsta resultaten någonsin.

Det starka resultatet beror till stor del på att samtliga nämnder och styrelser håller sig inom tilldelad budgetram. Delårsrapporten visar även för första gången i kommunens moderna historia att kommunen inte har någon nettolåneskuld. Det är resultatet av bland annat den strategiska fastighetsaffär som kommunen genomförde med Rikshem den första februari.

Vid delårsrapportstillfället den 30 april hade kommunen långfristiga skulder på 386 miljoner kronor, vid samma tidpunkt fanns likvida medel motsvarande 387 miljoner kronor. Det innebär att kommun inte har någon nettolåneskuld. Den strategiska fastighetsaffären med Rikshem har varit avgörande.  

Att kommunen inte har någon nettolåneskuld är ett styrkebesked inför de mycket stora framtidsinvesteringar i nya förskolor, skolor, sporthallar, badhus och museum som ska göras. Då kommer låneskulden att öka igen.

Kommunen har gått med överskott varje år vi har styrt och så ska det fortsätta. En växande kommun står alltid inför nya utmaningar som bara kan mötas med en ekonomi i balans. Det ger oss möjlighet att fortsätta satsa på vård, skola och omsorg.

Sigtuna kommun fortsätter växer och utvecklas. Med fler invånare, fler i arbete och en sjunkande arbetslöshet ökar kommunens intäkter från skatter och statsbidrag, samtidigt som vi blir fler som delar på kostnaderna. Allt i linje med kommunledningens offensiva politik för en växande kommun med god ekonomi.

torsdag 7 juni 2012

Kommunledningens offensiva markpolitik fortsätter - köper jordbruksfastigheter för 27,7 miljoner kronor

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) i Sigtuna kommun har beslutat att köpa fyra jordbruksfastigheter till ett totalt värde av 27,7 miljoner kronor. Fastigheterna tillför 234 hektar mark till kommunens markreserv och omfattar tre olika fastighetsaffärer.  

Kommunledningen i Sigtuna kommun fortsätter sin aktiva markpolitik och förvärvar fyra fastigheter till ett värde av 27,7 miljoner kronor. Man har under en längre tid aktivt sökt och köpt mark i för kommunen strategiska lägen. Det avgörande för markköpen har varit pris, placering, möjlighet till näringslivsutveckling på landsbygden och skydd av värdefull naturmark. Köpen ingår i Sigtuna kommuns långsiktiga strategi där delar av den förvärvade marken skall gå till framtida generationers behov.  

Fastighetsförvärven i Trosta skall göra det möjligt för Sigtuna kommun att skydda värdefull naturmark genom att delar av Sigridsholmssjön med skyddsvärd natur nu ägs av kommunen. Detta medför att delar av området kan få ett starkare skydd i framtiden. Andra delar av marken, med den strategiska placeringen nära Arlanda, kan utvecklas till småskaliga arbetsplatsområden för verksamhet som ser en fördel av att vara etablerade i direkt anslutning till flygplatsen. Idag finns redan viss verksamhet etablerad i området för att tillmötesgå behovet av etableringar och skydda värdefull natur kommer Sigtuna kommun detaljplanelägga området.  

Vi fortsätter med vår aktiva markpolitik för att säkerställa tillgång till mark för att skydda naturområden och där det är lämpligt utveckla nya arbetsplatsområden. Dessa markförvärv möjliggör långsiktig markplanering, skydd av naturområden och utveckling av småskaliga arbetsplatsområden.  

Markköp Trosta De två fastigheterna i Trosta (Trosta 1:35 och 1:20) omfattar 94 hektar och är belägna i Skepptuna församling nordost om det så kallade Trosta-korset, där väg 273 mot Almunge möter väg 858 från Upplands Väsby. Den ena fastigheten (Trosta 1:35) är en obebyggd skogsfastighet på ca 82 hektar, varav 68 hektar är produktiv skogsmark med ett marknadsvärde på ca 7,5 miljoner kronor, och utarrenderad åkermark. Den andra fastigheten (Trosta 1:20) är obebyggd och utgör del av det öppna landskapet i anslutning till Trosta, uppgår till ca 13 hektar. Området nyttjas idag som åkermark och är utarrenderat. Förvärven sker till en köpeskilling om 9,4 miljoner kronor.  

Skånela Fastigheten i Skånela (Skånela Prästgård 1:1) är belägen i Norrsunda församling ca 1 km nordost om Skånela kyrka och i direkt anslutning till väg 273 mot Almunge. Fastigheten är bebyggd med ett gårdscentrum med huvudbyggnad, omfattar skogs-, åker-, betes- och övrig mark på totalt ca 109 hektar. Marknadsvärdet på skogen bedöms uppgå till ca 3,4 miljoner kronor och gårdscentrum med sina byggnader och angränsade betesmark kan med fördel avstyckas och säljas. Förvärvet sker till en köpeskilling om 10,8 miljoner kronor.  

Odensala Fastigheten i Odensala (Odensala Prästgård 1:1) är strategiskt belägen i Odensala by i direkt anslutning till skolan och kyrkan. Arealen omfattar ca 30 hektar fördelat på ett bebyggt traditionellt gårdscentrum, åker-, betes- och övrig mark. Gårdscentrum med sina byggnader kan med fördel avstyckas och säljas. Förvärvet sker till en köpeskilling om 7,5 miljoner kronor.


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger