måndag 20 augusti 2012

Nu börjar vi förverkliga Nya Valsta Centrum!

Mårten Fintling (C), Lola Svensson (S), Bosse Andersson (C), Anders Johansson (S), Lasse Andersson (C) och Gunilla Lundqvist (MP) när vi presenterade initiativet till Nya Valsta Centrum i maj 2010. Nu är den nya detaljplanen klar. Foto: Daniel Iskander, märsta.nu
Följande pressmeddelande har vi skickat idag:

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) i Sigtuna kommun har fattat beslut om utvecklingen av centrala Valsta och  Nya Valsta centrum. Utbyggnadsplanerna innebär att det byggs 120-140 nya bostäder, att det tillförs ytterligare 800 kvadratmeter kommersiella och offentliga lokaler och att torgytan vid huvudentrén förädlas med parklek, torghandel och nya parkeringsytor.

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) beslutade i dag om utvecklingsplanerna för de centrala delarna av Valsta och Valsta centrum som bland annat innebär att man förtätar med 120-140 nya bostäder och tillför ytterligare 800 kvadratmeter kommersiella och offentliga ytor. Man möjliggör även för byggandet av småhus på taket till den nya centrumanläggningen. En ny entré byggs och ytorna mellan de nya huskropparna mot Valstavägen och centrumanläggningen görs om med en ny park, nya parkeringsytor och ett nytt torg. På det nya torget skall det bli möjligt att bedriva torghandel. Det skall i de nya husen mot Valstavägen, i bottenplan, finnas möjlighet att bedriva handel, restaurang eller offentlig verksamhet.

Centrumhusets lokalytor utvidgas söderut med möjlighet för lokalytor i ett plan. Ovanpå detta planeras två punkthus för bostäder med möjlighet till lokalytor och möjligheter att bygga 9-10 radhus på centrumanläggningens tak. Mellan de nya husen längs Valstavägen och de nya punkthusen på centrum skapas goda förutsättningar för att utveckla ett offentligt rum med plats för park-, torgytor och spontana möten. Resterna av den gamla bergsformationen i Valsta, bergsknallen med hällar och trädvegetation, blir kvar. Grönområdet bör kunna utvecklas till en parkyta för lek och rekreation.

Längs Valstavägen planeras byggrätter för ca 60 nya bostäder med möjlighet för publik verksamhet. Bebyggelsen skapar ett mer stadsmässigt gaturum och utformas så det samverkar med befintliga bostadshus söder om Valstavägen. De fyra punkthusen, i fem våningar, är kopplade två och två med mellanliggande bostadsgårdar ovanpå parkering i markplanet.

Utformningen av de nya planerna för området har präglats starkt av de åsikter som inkommit från boende i området. Förslag på hur området kan utvecklats har lämnats till idékontoret i Valsta centrum och genom den undersökning som gjordes bland 500 boende i området. De dominerande önskemålen som inkommit har handlat om att skapa ett kvalitativt utbud av butiker och annan service, att det är tryggt och rent och att det bör finnas mötesplatser av varierande karaktär.

-          Vi fortsätter att leverera resultat där kommunledning efter kommunledning misslyckats. På två år har vi köpt och tagit fram nya planer för hur vi skall utveckla en för kommunen viktig stadsdel, i nära samråd med invånarna i Valsta. Det handlar inte bara om utvecklingen av Valsta centrum, vi tar ett helhetsgrepp om hela centrala Valsta och skapar goda förutsättningar för att Valsta skall fortsätta utvecklas positivt, säger Anders Johansson (S), kommunalråd i Sigtuna kommun.

-          För oss är det viktigt att man förtätar och förädlar områden. Utvecklingen av Valsta centrum med förtätning av bostäder nära till service, kollektivtrafik och infrastruktur är ett viktigt led i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle, säger Gunilla Lundqvist (MP), kommunalråd i Sigtuna kommun.

-          Vi ska utveckla ett centrum med många olika möjligheter till möten. Skillnaden är att vi denna gång fokuserar på det spontana mötet på torget, i centrum eller i biblioteket. Man ska känna att man vill gå ner till centrum bara för att strosa runt och träffa folk, säger Bosse Andersson (C), kommunalråd i Sigtuna kommun.

Kort historik
Kommunledningen beslutade 2010 att tillsammans med SigtunaHem köpa Valsta centrum för att utveckla centrumanläggningen och de centrala delarna av Valsta. Syftet med köpet var att kunna ta ett helhetsgrepp om utvecklingen i området. I augusti samma år gavs uppdraget att ta fram nya planer för området. Planeringen har pågått sedan dess och i dag beslutade kommunledningen om planerna för hur centrala Valsta och Valsta centrum skall fortsätta utvecklas i positiv riktning.

Illustration på hur Nya Valsta-centrum-området kan komma att se ut

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger