onsdag 13 juni 2012

Delårsrapport 1 visar fortsatt stabil ekonomi i Sigtuna kommun: Sigtuna kommun – inga skulder och rekordöverskott på + 180 miljoner

Sigtuna kommuns delårsrapport visar att kommunen för första gången inte har någon nettolåneskuld och prognostiserar ett rekordöverskott på + 180 miljoner kronor för 2012. Kommunen prognostiserar därmed ett överskott för tolfte året i rad.

I delårsrapport 1 som omfattar årets fyra första månader kan utläsas att resultatet för perioden är + 32 miljoner kronor. Sigtuna kommuns prognos för helåret är + 180 miljoner kronor före eventuella bokslutsdispositioner, vilket är 14 miljoner kronor bättre än budget. Det är ett av de högsta resultaten någonsin.

Det starka resultatet beror till stor del på att samtliga nämnder och styrelser håller sig inom tilldelad budgetram. Delårsrapporten visar även för första gången i kommunens moderna historia att kommunen inte har någon nettolåneskuld. Det är resultatet av bland annat den strategiska fastighetsaffär som kommunen genomförde med Rikshem den första februari.

Vid delårsrapportstillfället den 30 april hade kommunen långfristiga skulder på 386 miljoner kronor, vid samma tidpunkt fanns likvida medel motsvarande 387 miljoner kronor. Det innebär att kommun inte har någon nettolåneskuld. Den strategiska fastighetsaffären med Rikshem har varit avgörande.  

Att kommunen inte har någon nettolåneskuld är ett styrkebesked inför de mycket stora framtidsinvesteringar i nya förskolor, skolor, sporthallar, badhus och museum som ska göras. Då kommer låneskulden att öka igen.

Kommunen har gått med överskott varje år vi har styrt och så ska det fortsätta. En växande kommun står alltid inför nya utmaningar som bara kan mötas med en ekonomi i balans. Det ger oss möjlighet att fortsätta satsa på vård, skola och omsorg.

Sigtuna kommun fortsätter växer och utvecklas. Med fler invånare, fler i arbete och en sjunkande arbetslöshet ökar kommunens intäkter från skatter och statsbidrag, samtidigt som vi blir fler som delar på kostnaderna. Allt i linje med kommunledningens offensiva politik för en växande kommun med god ekonomi.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger