torsdag 7 juni 2012

Kommunledningens offensiva markpolitik fortsätter - köper jordbruksfastigheter för 27,7 miljoner kronor

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) i Sigtuna kommun har beslutat att köpa fyra jordbruksfastigheter till ett totalt värde av 27,7 miljoner kronor. Fastigheterna tillför 234 hektar mark till kommunens markreserv och omfattar tre olika fastighetsaffärer.  

Kommunledningen i Sigtuna kommun fortsätter sin aktiva markpolitik och förvärvar fyra fastigheter till ett värde av 27,7 miljoner kronor. Man har under en längre tid aktivt sökt och köpt mark i för kommunen strategiska lägen. Det avgörande för markköpen har varit pris, placering, möjlighet till näringslivsutveckling på landsbygden och skydd av värdefull naturmark. Köpen ingår i Sigtuna kommuns långsiktiga strategi där delar av den förvärvade marken skall gå till framtida generationers behov.  

Fastighetsförvärven i Trosta skall göra det möjligt för Sigtuna kommun att skydda värdefull naturmark genom att delar av Sigridsholmssjön med skyddsvärd natur nu ägs av kommunen. Detta medför att delar av området kan få ett starkare skydd i framtiden. Andra delar av marken, med den strategiska placeringen nära Arlanda, kan utvecklas till småskaliga arbetsplatsområden för verksamhet som ser en fördel av att vara etablerade i direkt anslutning till flygplatsen. Idag finns redan viss verksamhet etablerad i området för att tillmötesgå behovet av etableringar och skydda värdefull natur kommer Sigtuna kommun detaljplanelägga området.  

Vi fortsätter med vår aktiva markpolitik för att säkerställa tillgång till mark för att skydda naturområden och där det är lämpligt utveckla nya arbetsplatsområden. Dessa markförvärv möjliggör långsiktig markplanering, skydd av naturområden och utveckling av småskaliga arbetsplatsområden.  

Markköp Trosta De två fastigheterna i Trosta (Trosta 1:35 och 1:20) omfattar 94 hektar och är belägna i Skepptuna församling nordost om det så kallade Trosta-korset, där väg 273 mot Almunge möter väg 858 från Upplands Väsby. Den ena fastigheten (Trosta 1:35) är en obebyggd skogsfastighet på ca 82 hektar, varav 68 hektar är produktiv skogsmark med ett marknadsvärde på ca 7,5 miljoner kronor, och utarrenderad åkermark. Den andra fastigheten (Trosta 1:20) är obebyggd och utgör del av det öppna landskapet i anslutning till Trosta, uppgår till ca 13 hektar. Området nyttjas idag som åkermark och är utarrenderat. Förvärven sker till en köpeskilling om 9,4 miljoner kronor.  

Skånela Fastigheten i Skånela (Skånela Prästgård 1:1) är belägen i Norrsunda församling ca 1 km nordost om Skånela kyrka och i direkt anslutning till väg 273 mot Almunge. Fastigheten är bebyggd med ett gårdscentrum med huvudbyggnad, omfattar skogs-, åker-, betes- och övrig mark på totalt ca 109 hektar. Marknadsvärdet på skogen bedöms uppgå till ca 3,4 miljoner kronor och gårdscentrum med sina byggnader och angränsade betesmark kan med fördel avstyckas och säljas. Förvärvet sker till en köpeskilling om 10,8 miljoner kronor.  

Odensala Fastigheten i Odensala (Odensala Prästgård 1:1) är strategiskt belägen i Odensala by i direkt anslutning till skolan och kyrkan. Arealen omfattar ca 30 hektar fördelat på ett bebyggt traditionellt gårdscentrum, åker-, betes- och övrig mark. Gårdscentrum med sina byggnader kan med fördel avstyckas och säljas. Förvärvet sker till en köpeskilling om 7,5 miljoner kronor.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger