måndag 21 maj 2012

Maten i våra skolor och förskolor ska tillagas lokalt i framtiden. Tiotals miljoner satsas i nya och upprustade tillagningskök


Idag har vi i den blocköverskridande kommunledningen (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet) meddelat att vi satsar stort på bättre mat och trivsammare måltider i förskolor och skolor. Det ska bland annat ske genom lokalt tillagad mat. Här är det pressmeddelande som går ut om satsningen:
......................................................................................................
I Sigtuna kommun ska maten lagas lokalt på förskolor och skolor:

Tiotals miljoner investeras i tillagningskök i förskolor och skolor

- bättre mat och trivsammare måltider ska bli resultatet

Den politiska ledningen i Sigtuna kommun (Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet) har fattat ett principbeslut om att maten som serveras i förskolor och skolor ska tillagas lokalt på respektive förskola och skola. Det innebär att samtliga nya förskolor och skolor som byggs förses med ett tillagningskök från början och att fem befintliga mottagningskök byggs om till tillagningskök. Dessutom rustas fyra tillagningskök upp till toppmodern standard.

Det politiska ställningstagandet innebär att investeringar på 10-12 miljoner kronor om året under tre år genomförs i kommunens olika kök. Därtill kommer investeringarna i fullvärdiga tillagningskök i de nya förskolor och skolor som kommunen ska bygga de kommande åren.

Sigtuna kommuns förvaltning har utrett hur den framtida tillagningen av mat i skolor och förskolor ska se ut. Frågan aktualiserades i samband med att ett stort antal tillagningskök stod inför större investeringsbehov. De två huvudalternativen i utredningen har varit:

* bygga om ett par tillagningskök till centralkök och resterande kök till mottagningskök
* så långt som möjligt bygga tillagningskök i respektive skola och förskola

Kommunledningen har beslutat sig för att så långt som möjligt ställa om till tillagningskök. Orsakerna är många men går väl i linje med det nyligen antagna skolutvecklingsprogrammet där barnens ökade måluppfyllelse är i fokus. God, näringsriktig och vällagad mat innebär att fler barn kommer att äta sig mätta och därmed prestera bättre. Ur ett miljöperspektiv kommer matsvinnet att minska med ca 30 procent och färre transporter kommer att behövas i den nya modellen. Att laga mat på plats är också en del av arbetsgivarpolitiken. Sigtuna kommun erbjuder redan alla som jobbar i matverksamheten rätt till heltid och med möjligheten att dessutom laga mat på plats från grunden är det lättare att locka duktiga kockar till verksamheten.

Fem enheter som idag har mottagningskök får istället tillagningskök
-         Tingvallaskolan
-         Sagaskolan
-         Sätunaskolan
-         S:t Olofs skola
-         S:ta Gertruds skola (ombyggnad pågår)

Fyra enheter som idag har tillagningskök får helt nya moderna kök
-         Odensala förskola
-         Eddaskolan
-         Skepptuna skola/förskola
-         Granby förskola (i samband med övergång till kommunal regi)

Investeringarna kommer att göras inom en treårsperiod och omfattar även flertalet mindre upprustningar, inköp av nya köksmaskiner och förbättringar i flera matsalar.

I den matutredning, som förslagen ovan finns med och ska beslutas i kommunstyrelsen den 4 juni, finns också en rad andra åtgärder för att förbättra matens kvalitet och måltidernas trivsel. Några exempel är:

  • En kostpolicy tas fram - skall ge kommunens verksamheter vägledning i god matlagning och hur man skapar en trevlig helhetsupplevelse, mat är mer än bara råvaror och tillagning
  • Förstärkt egenkontroll – ett nytt förstärkt kontrollprogram för mathållning tas fram
  • Enkätintervjuer med barnen om hur de upplever maten och hur den och miljön kan bli bättre

-         Vi vill förbättra maten och göra måltiderna trivsammare i kommunens förskolor och skolor. Vi vet att det är efterlängtat av många barn, elever, föräldrar och personal. Genom att fatta beslut om satsningar på kök och matsalar ger vi nu goda förutsättningar för att klara detta, säger Anders Johansson (S), kommunalråd, i en kommentar.

-         För oss är det viktigt att maten kan lagas så nära barnen och eleverna som möjligt. Det ökar matens kvalitet och vi kan kraftfullt minska transporterna. Det är bra både för ekonomi och miljö, säger Gunilla Lundqvist (MP), kommunalråd, i en kommentar.

-         Vi tycker att det är så här som mat ska lagas. På så sätt tar vi vara på råvarorna på ett bra sätt vilket förbättrar både smaken och näringsvärdet. Dessutom ger det möjligheter för bättre resultat i skolan; elever som får ett trivsamt uppehåll från undervisningen och får i sig den energi som de behöver presterar bättre i skolan, säger Bosse Andersson (C), kommunalråd i en kommentar.
..............................................

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger