måndag 27 februari 2012

Stort överskott för 2011 - god ordning och reda i Sigtuna kommuns ekonomi

I det preliminära bokslutet för 2011 redovisar Sigtuna kommun ett starkt ekonomiskt resultat på 30 miljoner kronor, vilket är 29 miljoner kronor bättre än budget. Därmed uppnår kommunens sin ekonomiska målsättning för 2011 med god marginal och kan för elfte året i rad uppfylla lagkravet på en ekonomi i balans.

Det starka ekonomiska resultatet beror till stor del på att nästan samtliga nämnder och styrelser håller sig inom tilldelad budgetram. De avvikelser som finns är mycket små i sammanhanget eller beror helt på faktorer som inte gått att förutse. En annan viktig orsak till det starka resultatet är det växande skatteunderlaget samtidigt som Sigtuna kommun lyckats bibehålla de finansiella kostnaderna på en relativt låg nivå.

Vid årsskiftet uppgick kommunens sammanlagda låneskuld till drygt 386 miljoner kronor, vilket är 180 miljoner kronor mindre än vad som budgeterats och en ökning med 145 miljoner kronor jämfört med föregående årsskifte.

Investeringsverksamheten har under året varit betydande. Totalt har investeringar genomförts med 174 miljoner kronor, varav förbättrade och nya anläggningar för idrotts- och fritidsändamål utgör 7 miljoner kronor och lokaler för förskolor och skolor utgör 38 miljoner kronor samt åtgärder i och runt Sigtuna hamn och Mälarens stränder med 25 miljoner kronor.

God ordning och reda i den kommunala ekonomin har alltid varit viktig för kommunledningen. Kommunen har gått med överskott varje år vi har styrt och så ska det fortsätta. Att i en situation med stor internationell finansoro åter kunna presentera ett bokslut där verksamheterna går med överskott och skatteintäkterna blev större än budgeterat är ett styrkebesked. Det här ger oss möjligheter att de kommande åren investera kraftfullt för att bygga ut servicen i Sveriges snabbast växande kommun.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger