onsdag 2 februari 2011

Kommunledningen träffade förbundsordföranden Eva-Lis Sirén och lokalt förtroendevalda i Lärarförbundet för en diskussion om skolutveckling

Barn- och ungdomsnämndens ordförande Lola Svensson (S) och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Ibrahim Khalifa (S) och jag har tillsammans med Lärarförbundets lokala ordförande John Gutentoft, huvudskyddsombudet Anna Strömberg Johansson och styrelsesekreteraren Susanne Fallqvist bjudit in Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén till ett samtal om skolan och dess utveckling. Mötet ägde rum idag på en konferensanläggning i Sigtuna stad.

Kommunledningen menar att måluppfyllelsen och resultaten för eleverna i Sigtuna kommuns skolor är för låg och att krafttag måste till för att nå en förbättring. Som ett första steg i ett omfattande skolutvecklingsprojekt beslutade både Barn- och ungdomsnämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden på sina senaste sammanträden att göra en total genomlysning av skolans verksamhet och resultat. Genomlysningen ska göras av utomstående expertis som också ska lämna förslag på förbättringar. Resultatet av detta arbete ska presenteras till nämnderna i augusti. Parallellt med detta har respektive förvaltning fått i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra resultaten på kort sikt.

Kommunledningen har för avsikt att driva skolutvecklingsarbetet i nära samarbete med många aktörer inom skolans område. Bland de viktigaste i det sammanhanget är lärarna och deras fackliga organisationer. Med anledning av det träffade kommunledningen idag, tillsammans med lokala representanter från Lärarförbundet, förbundsordföranden Eva-Lis Sirén för att få hennes syn på vad som är viktigast för att förbättra skolan och nå bättre måluppfyllelse. Möjligheten till ett direkt samarbete mellan kommunen och Lärarförbundet på nationell nivå om skolutveckling diskuterades också och ska undersökas de kommande veckorna.

Så här säger Ibrahim, Lola och jag i en gemensam kommentar:

- Att förbättra skolan och elevernas kunskaper är en av kommunledningens allra viktigaste uppgifter. För att lyckas med det är samverkan med lärarna, förskollärarna, fritidspedagogerna och andra anställda i skolan och deras organisationer mycket viktiga. Vi har idag tillsammans med EvaLis Siren fört samtal med om detta och ser framemot ett fortsatt gott samarbete i våra gemensamma ansträngningar för en skola av god kvalitet där alla har rätt att nå kunskapsmålen utifrån sina förutsättningar.

Foto: Eva-Lis Sirén, förbundsordförande Läaraförbundet. Fotograf Johanna Hanno. Fotot får användas om fotografen anges.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger