måndag 7 februari 2011

Servicedeklarationer förenklar för invånarna och förbättrar kvaliteten i kommunens verksamheter

Efter beslut från den politiska ledningen i kommunen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) har Sigtuna kommun har antagit 21 servicedeklarationer som beskriver kommunens verksamheter. Deklarationerna förtydligar vad man som invånare eller brukare kan förvänta sig av kommunens service och tjänster, vilket gör det lättare att veta vilka krav man kan ställa.

En servicedeklaration återger vad man som invånare och brukare kan förvänta sig av kommunen, t.ex. vid snöröjning, sophämtning och öppettider på biblioteken. Hittills har ett tjugotal servicedeklarationer tagits fram och detta är ett av flera steg i kommunens övergripande plan för bättre service och bemötande.

Ett viktigt mål i kommunen är att ständigt utveckla servicen och kommunens tjänster. Vi hoppas att servicedeklarationerna ska tydliggöra vilka tjänster kommunen erbjuder, vilken service man kan förvänta sig och att man känner att det är lätt att komma med synpunkter på verksamheten.

Sedan våren 2010 har Sigtuna kommun ett system – Synpunkt Sigtuna – för att bättre ta vara på synpunkter, klagomål och förslag på hur kommunens verksamheter kan utvecklas. En invånare eller brukare kan lämna sina synpunkter via ett formulär på kommunens webbplats, på en blankett, per telefon eller muntligen till någon som är anställd av kommunen. Oavsett vilken väg synpunkterna kommer in registreras de.

Ytterligare servicedeklarationer kommer att arbetas fram under 2011.

På Sigtuna kommuns hemsida: www.sigtuna.se/servicedeklarationer kan man ta del av servicedeklarationerna.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger