tisdag 15 mars 2011

Bokslut 2010: Stort överskott i Sigtuna kommun

Sigtuna kommun redovisar åter ett starkt ekonomiskt resultat för 2010. Resultatet uppgår till 55 miljoner kronor, vilket är drygt 20 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet innebär att kommunens finanspolitiska mål uppnås med god marginal och att lagkravet på en ekonomi i balans kan tillgodoses för tionde året i rad.

En styrka i bokslutet för 2010 är att nämnder och styrelser detta år inte bara har bedrivit sin verksamhet inom tilldelad budgetram utan också kunnat bidra positivt till resultatet.

Resultatet har också påverkats positivt av finansnettot, dvs. inkomsterna har överstigit kostnaderna, då verksamheten genererat ett resultat på 15 mkr. Resultatet har, utöver den god ekonomiska hushållningen, även påverkats av den låga räntenivån.

Vid årsskiftet uppgick kommunens sammanlagda låneskuld till knappt 241 mkr, vilket är en ökning med 95 mkr jämfört med föregående årsskifte men 64 mkr mindre än vad som budgeterats.

Investeringsverksamheten har under året varit omfattande. Totalt har investeringar genomförts med 274 mkr, varav förbättrade och nya anläggningar för idrotts- och fritidsändamål utgör 89 mkr och lokaler för förskolor och skolor utgör 79 mkr. För närvarande pågår större projekt avseende ombyggnation av hamnorådet i Sigtuna stad, om- och tillbyggnad av förskolan Saturnus.

Vi kan presentera ett mycket starkt bokslut för 2010. Efter omfattande ned- och avskrivningar och intäktsperiodiseringar kan vi ändå konstatera att vi har ett positivt resultat på 55 mkr. Själva verksamheterna går med överskott och skatteintäkterna blev större än budgeterat. Kommunen står väl rustad inför framtiden.

När vi nu presenterar ett av de starkare boksluten i kommunens historia, om man tar hänsyn till bokslutsdispositionerna, kan det vara lämpligt att påminna om att vi även genomförde en skattesänkning 2010. En skattesänkning som Moderaterna och Vänsterpartiet i skön förening röstade nej till!

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger