torsdag 14 april 2011

Kommunledningens debattartikel i Märsta.nu om Nya Märsta centrum

Nya Märsta Centrum börjar ta form

Vi i Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet gav ett tydligt besked till väljarna inför kommunvalet i september 2010: får vi fortsatt förtroende ska vi göra allt vi kan för att lyfta Märsta centrum, vi vill skapa Nya Märsta centrum! Vi fick förnyat förtroende och vi har jobbat vidare med frågan. Vi tar oss med kraft an den utmaning som andra kommunledningar inte har klarat av.

FastPartner (fastighetsägaren) har genomfört en handelsutredning som har utmynnat i att Nya Märsta centrum skall utvecklas till ett semiregionalt centrum. Med tillskapandet av nya bostäder och med beaktande av att tre av fem invånare redan idag bor i centralorten Märsta, skapas ett tillräckligt stort underlag för en centrumanläggning som har ett betydligt större utbud än idag. Ett arkitektkontor med god kompetens på centrumfunktioner har anlitats.
Vi har tillskapat en arbetsgrupp på tjänstemannanivå i kommunen under ledning av kommundirektören som har vidtagit de första åtgärderna från kommunens sida. Funktionsbeskrivningar för arbetats igenom och en inledande trafikanalys har genomförts

På måndag ger vi stadsbyggnadskontoret i uppdrag ta fram ett förslag till en helt ny detaljplan för Nya Märsta centrum. Detaljplanen är nästa steg för att förverkliga ett nytt Märsta centrum med ny galleria, nya bostäder, nytt badhus, ny kulturskola, nytt stadsbibliotek, bowlinghall, seniorernas hus, konsthall med mera.

Fokus ska under processen läggas på en god blandning av befintlig och ny arkitektur, där hållbarhet ska prägla planarbetet och byggandet av nya Märsta centrum. Lämpliga höjdsättningar och volymer för byggnader, gator och anslutningar för person- och godstrafik i den nya centrumanläggningen ska studeras i detalj. Syftet är att uppnå offentliga rum av bra kvalitet som kan nyttjas av kommuninvånare och besökande, på ett tryggt och säkert sätt.

Målsättningen är att skapa tydligare entréer, ett större butiksutbud och inglasade affärsgator, liksom 200-300 nya bostäder, bland dem trygghetsboenden och seniorboenden. Förtätning av kvarteren och en blandning av högre och lägre hus kommer att bidra till en öppnare och vackrare stadsmiljö i Märsta centrum.

Ett nytt, större stadsbibliotek planeras, liksom en konsthall, något som kommunen saknar idag. Kulturskolan har en lång kö av intresserade och behöver byggas ut kraftigt, bland annat med nya, ändamålsenliga lokaler.

För oss har frågan om Nya Märsta centrum högsta prioritet. Därför hoppas vi att kunna skicka ut ett första översiktligt förslag till ny detaljplan på samråd redan under denna sommar för att göra det möjligt för berörda parter, föreningar och intresserad allmänhet att komma med synpunkter.

Anders Johansson (S)
Gunilla Lundqvist (MP)
Bosse Andersson (C)

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger