söndag 4 april 2010

Försäljning av mark till Fortum Värme ger bättre och vackrare miljöer i entrén till Märsta samt pengar till kommunen

Nu har vi i Sigtuna kommun beslutat sälja cirka åtta hektar mark till Fortum Värme. Marken ska användas till att bygga ett nytt kraftvärmeverk intill det redan befintliga i Brista. Priset för marken är 56 miljoner kronor. I kommunledningens förhandling med Fortum har vi förutom ett bra markpris lyckats få med följande i avtalet:

Upprustning av Rosersbergsbäcken
Kondensatvattnet från kraftvärmeverken leds till Märstaån. Fortum Värme ska i samband med det se till att Rosersbergsbäcken rustas upp. Den kommer få ett bättre flöde och vattenspeglar och flöden kommer bidra till förbättrad biologisk mångfald, exempelvis fler fågelarter (se vattendammarna vid Måby).

Nya dammar och våtmarker i Steningedalen
Fortum Värme ska se till att det anläggs nya dagvattendammar och våtmarker i Östra delen av Steningedalens naturreservat (nära Pinbacken). På så sätt kommer entrén till Märsta få vattenspeglar på båda sidor om 263:an, utanför Coop i norr och mot Returvägen i söder.

Uppvärmning av utomhusbad och fotbollsplan
Midgårdsvallens konstgräsplan värms idag med i första hand med energi från Fortum Värmes returledningar i fjärrvärmesystemet. I det nya avtalet kommer Fortum Värme dra ledningar med returvatten till både konstgräsplanen och det nya utomhusbadet i Tingvalladalen. På så sätt kan både fotbolls- och badsäsongerna förlängas.

Ny bro över järnvägen till Brista
För att trafiken i Märstarondellen ska kunna minska, och inte öka, när ett nytt kraftvärmeverk byggs ska Fortum Värme bygga en ny väganslutning till Brista. Den kommer att dras från Norrsundavägen i höjd med Plantaget på en bro över järnvägen till Brista.


Dessa investeringar har ett villkor: att Fortum Värme slutligt fattar sitt avgörande investeringsbeslut efter att miljödomstolen har sagt sitt. Det är naturligtvis ett fullt rimligt förbehåll.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger