onsdag 15 september 2010

Harvey (KD) ljuger och kränker

(KD):s gruppledare ljuger och kränker. Han har skickat ett pressmeddelande med mängder av felaktiga uppgifter allt i syfte att i valrörelsens slutskede försöka misskreditera mig som person.

Är det enda chansen för högeroppositionen att rubba den framgångsrika blocköverskridande kommunledningen med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet?

Här kommer svar på en del av påståendena i hans famösa pressmeddelande:

1. Anders Johansson är tjänstledig från Coop Norrort
Det är fel. Jag är tjänstledig från Konsumentföreningen Norrort, viket inte är Coop. Konsumentföreningen Norrort äger och driver inga butiker. Konsumentföreningen Norrort är en kooperativ förening som är en del av Kooperativa Förbundet KF. Konsumentföreningen Norrort driver inte butiksverksamhet och beslutar ej om etableringsfrågor för butiker.

2. Anders Johansson är tjänstledig från uppdraget som verkställande direktör i Coop Norrort.
Förutom att jag inte är anställd av Coop, utan av Konsumentföreningen Norrort, så är jag inte heller tjänstledig från befattningen som verkställande direktör. Den posten har jag lämnat när jag blev kommunstyrelsens ordförande. Jag är tjänstledig från en anställning på Konsumentföreningen Norrort. Alla personer i vårt land har rätt att vara tjänstelediga från sitt jobb för att ha förtroendeuppdrag i kommunerna. Detta regleras i kommunallagen 4 kap. 11§.

3. Kopplingen mellan frågorna om Märsta centrum och Valsta centrum och ICA Maxi:s framtid
Harvey påstår att det ska finnas en koppling mellan en eventuell framtida omlokalisering av ICA Maxi och kommunfullmäktiges beslut om satsningar i Märsta centrum och Valsta centrum. Det är helt fel. Det finns inga sådana kopplingar i de båda ärendena.

4. ICA är inte intresserade av en etablering i centrum
Harvey påstår att ICA entydigt har avvisat Märsta centrum som ett lokaliseringsalternativ. Så är det inte. Hos ICA är det ICA:s etableringsansvariga som beslutar om lokaliseringar, inte enskilda ICA-handlare. Det har funnits olika önskemål om lokaliseringar, men Märsta centrum har inte definitivt avvisats som en tänkbar lokalisering av en ICA Kvantum eller en kompakt Maxi.

5. Att lyssna på ICA
Harvey tycker att det är självklart att man ska lyssna på ICA:s uppfattning, och antyder därmed att vi inte skulle göra det. Det är fel. Vi har lyssnat med ICA och vi tycker det är bra att de söker en mer central placering av antingen en Maxi eller Kvantum. Här måste dock en samlad och väl fungerande centrumbildning och en ICA-etablering kunna samspela, och inte motverka varandra. Det är vad vi vill åstadkomma. Att lägga en ICA Maxi vid hundrastgården vid Statoil förstör möjligheterna för ett slagkraftigt Märsta centrum och betyder säkerligen också döden för ICA supermarket i Valsta centrum. Det är inte bra. En ICA-butik i Märsta centrum ger däremot ett bättre centrum med mer utbud och konkurrens. Handel föder handel. Det är bra!

6. Anders Johansson är tveklöst jävig av allvarligaste tänkbara art
Detta är en mycket allvarlig anklagelse som Harvey riktar.
Först måste klarläggas att fullmäktiges beslut över huvud taget inte har något med vare sig ICA eller andra aktörer att göra. Beslutet rör kommunens relation till centrumägaren Fastpartner och den strävan som kommunen har att tillgodose sina egna behov när det gäller t.ex. badhus,bibliotek, konsthall och kulturskola.
Som Harvey mycket väl vet – han har ju själv i fullmäktiges talarstol vittnat om att han har undervisat i juridik på gymnasienivå – gäller för kommunfullmäktige ett s.k. intressent- och närståendejäv. Detta innebär, enligt 5 kap. 20 § kommunallagen, att en ledamot inte får delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående. Några andra jävsgrunder finns inte. Om ett ärende rör en juridisk person, anses enligt entydig rättspraxis dennas styrelseledamöter eller verkställande direktör inte jäviga. Jag skulle alltså – om beslutet nu hade gällt ICA, vilket det alltså inte gjorde – inte ha varit jävig ens om jag inte varit tjänstledig från Konsumnetföreningen Norrort (eller ens Coop, som Harvey påstår). Men nu är jag det, och därmed framstår Harveys påstående att jag ”tveklöst” varit jävig som än mer befängt.
Harveys påståenden visar att han – trots sin egen höga uppfattning om sin juridiska kompetens – saknar ens grundläggande kunskaper på det kommunalrättsliga området. Det är skrämmande att en sådan person gör anspråk på att efter valet få en ledande ställning i kommunen. Anklagelserna om jäv mot mig har således ett annat syfte, nämligen att få mig att framstå som brottslig eller klandervärd i mitt levnadssätt. Den lämnade uppgiften är ägnad att utsätta mig för andras missaktning. Anklagelserna är djup kränkande för mig som person. Jag anmäler därför Michael Harvey för förtal enligt 5 kap. 1 § brotts­balken.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger